חוק התכנון והבניה - פרק ה' - רישוי - בתי שימוש המיועדים לנשים -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
158א2. (א) בסעיף זה, "בית שימוש ציבורי" ? בית שימוש בבנין ציבורי כהגדרתו בסעיף 158ב.
(ב) בבית שימוש ציבורי יהיה המדור המיועד לנשים גדול בשטחו ובמספר הקבועות שבו מן המדור המיועד לגברים באותו מקום, הכל כפי שיקבע שר הפנים בתקנות בהתייעצות עם המועצה הארצית ועם שר הבריאות.
(ג) שר הפנים באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת רשאי לפטור סוגי בנינים או מקומות מהוראות סעיף זה.

עדכון אחרון: 2007-05-07 21:13:16

תגובות

הוסף תגובה