תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) - הגדרות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
1. בתקנות אלה -

"בנין עזר" - בנין שנבנה ליד הבנין העיקרי, בחצרו, בחלק ממנו, או על גגו ומשרת את הבנין העיקרי;

"בקשה להקלה" - בקשה להיתר הכוללת הקלה, לפי סעיף 147 לחוק;

"הבנין העיקרי" - בנין המוקם בעבור השימוש הקבוע בתכנית;

"מרחב מוגן דירתי" - כהגדרתו בתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש"ן- 1990;

"שטחי שירות" - כהגדרתם בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), תשנ"ב- 1992 (להלן - תקנות אחוזי בניה).

עדכון אחרון: 2007-05-20 08:58:11

תגובות

הוסף תגובה