חוק התכנון והבניה - פרק ה' - רישוי - הליכים נגד מורשה להיתר - תקנות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
158לה. (א) שר הפנים רשאי ?
(1) לקבוע דרכים למסירת מידע להיתר למורשה להיתר מגוף או רשות, בין במישרין ובין באמצעות מהנדס הוועדה;
(2) באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לגבי סוכים של מבנים שיקבע, להאריך את התקופות הקבועות בסעיפים 158טו(ג) ו-158טז(א), ובלבד שלא יעלו על 30 ימים נוספים.
(ב) שר הפנים, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע מהם פיקוח עליון ופיקוח מלא לענין סעיף 158לא.

עדכון אחרון: 2007-05-07 21:21:26

תגובות

הוסף תגובה