לקסיקון - קיר נושא

קיר בעל תפקיד קונסטרוקטיבי במבנה, כלומר נושא קונסטרוקטיבית את התקרה שמעליו.

בניגוד לקיר מילואה שבו התקרה שמעל מוחזקת על ידי עמודים וקורות.

תגובות