תערוכה במכללה למשפטים ומינהל עסקים רמת גן

אבולוציה -תערוכה
"לפני החוק עומד שומר פתח. אל שומר הפתח הזה בא איש מהישוב ומבקש כי יותן לו להיכנס אל תוך החוק.
אבל השומר אומר כי אין הוא יכול להרשות לו להיכנס... כיוון שהשער אל החוק פתוח הוא, כמו תמיד, והשומר פסע הצידה, התכופף האיש כדי לראות דרך השער את אשר בפנים.
כראות זאת השומר צחק ואמר 'אם כה חשקה נפשך, הלא תנסה להיכנס על אף איסורי. אך דע לך: יד חזקה לי ואנוכי רק אחרון שומרי-פתח, כל אחד
כוחו גדול מחברו'...
'הן החוק הוא מחוז שאיפתם של כל האנשים' אמר האיש וכיצד זה לא ביקש איש מלבדי במשך כל השנים הרבות הללו כי יורשה לו להיכנס?
השומר רואה כי האיש עוד מעט ואיננו וכדי שהדברים ייקלטו עוד בחוש שמיעתו הגווע הוא מרעים עליו בקולו:
'כאן לא יכול איש מלבדך לקבל את רשות הכניסה כי השער הזה רק בשבילך נועד'."
(לפני החוק, המשפט, פרנץ קפקא)
"המוזיאון הוא מתווך יעיל ושוויוני המאפשר גישה לכל בני החברה אל אוצרותיה. המוזיאון בנוי על ההנחה בדבר חשיבות השיתוף, השקיפות, הגישה הפתוחה לכל, הידיעה" (השופט בועז אוקון טקס פתיתח מוזיאון מורשת בתי המשפט)
תכנון גלריה במכללה האקדמית למשפטים ברמת גן מעלה את השאלה הבאה:
ברמה התכנונית:
כיצד מתפקדת גלריה כחלק מקמפוס אקדמי?
איך ניתן להציג אומנות בחלל שאינו מיעד לכך ובוחר להתיחס לאומנות כבדרך אגב?
כיצד יש לאפיין את מערכת היחסים בין האומנות לצופה בסיטואציה כזו?
כיצד ניתן להשתמש באומנות על מנת ליצור קשר בין הקמפוס לסביבה האורבנית בו הוא נימצא?
התערוכה עסקה בקשר שבין רעיון למימושו מנקודת מבט "אבולוציונית". העבודות מנושאים שונים תוגנה בהקשר רחב של התהליכים שהביאו ליצירתן והאופן שבו הן הושפעו ומשפיעות על תהליכים תכנוניים אחרים

אבולוציה הינה שינוי בתכונות התורשתיות של אוכלוסיה מדור אחד לשני. תהליך תכנוני, עובר אבולוציה במעבר בין הדורות מרעיון למוצר, מאובייקט מופשט למוחשי. כמו בטבע, האבולוציה התכנונית אינה תהליך ליניארי סדור, מדובר בתהליך שניתן לאפיין לעיתים רק בדיעבד שלאקראיות יש בו תפקיד מרכזי.
אקראיות 1. תהליך בחירה שבו לכל פריט יש הסתברות זהה להיבחר. 2. תהליך המתרחש ללא סיבה היגיון או דפוס נראה לעין. הבחירות הנעשות במהלך התכנון משפיעות באופן מהותי על האופן שבו יופיע המוצר, על הביטוי הפיזי שלו. בנוסף תהליכים אקראיים מסיטים את תהליך התכנון לכיוונים לא צפויים.
גן מהווה אזור ברצף הגנטי המתאים ליחידה תורשתית. לכל אחת מתכונות האורגניזם (פנוטיפ) ישנה מקבילה ברמה המולקולארית (גנוטיפ). ההתפתחות הפיזיולוגית של אורגניזמים נחשבת לתוצר של אינטראקציה בין הגנים ובין הסביבה. במרחק בין הרעיון למימושו ניתן לאפיין את הקשר בינם באמצעות איתור תופעות ברמה המוחשית ואיתורו ברמה הרעיונית.
מוטציות הינן שינויים ברצף הגרעיני של החומר הגנטי. הן נגרמות כתוצאה של טעויות העתקה של החומר הגנטי במהלך חלוקת התא. שינויים מסוג זה מצטברים ויכולים להביא לשינוי משמעותי בתכונות האורגניזם. בתהליך הפיכת רעיון לאובייקט מוחשי
התערוכה מתייחסת לכל אחד מהמוצגים כשלב בתהליך אבולוציוני שמושפע וישפיע על תהליכי תכנון שיבואו אחריו. אנו ננסה להצביע על הקשרים הפנימיים בין השלבים של התהליך התכנוני, לאפיין את המנגנונים שמניעים אותו ולהצביע על הקשר שבין תהליך תכנוני אחד לתהליכים תכנוניים נוספים המתרחשים סביבו

אוצרות - הילה גולדנברג
דורון חזן
עיצוב - הילה גולדנברג
יעל נחום
וידיאו - נעמה קרמר אמריליו
גרפיקה - יעל נחום
הילה גולדנברג

מציגי הפרויקט

תגובות