תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר) - מידע נדרש -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
2.
(א) בקשה לקבלת מידע להיתר לפי סעיף 145(א1) או לפי סעיף 158טו לחוק תוגש על גבי טופס שבתוספת ותצורף לה מפה מצבית כמפורט בתקנות הבניה.

(ב) היתה הבקשה למידע בקשר להיתר לבניית תוספת לבנין קיים, ללא חריגה מהיקפו, לשינוי שימוש בבנין קיים או לעבודה מצומצמת, רשאי מבקש ההיתר לצרף לבקשה למידע במקום מפה מצבית, תרשים מתאר כפי שיקבע מהנדס הועדה המקומית.
3. הוגשה בקשה למידע לפי תקנה 2 ומולאו כל התנאים הנדרשים לפי החוק לשם מתן המידע, יינתן המידע על גבי הטופס שבתוספת, בצירוף סימונים מתאימים על גבי המפה המצבית או התרשים המתאר שצורפו לבקשה למידע.4. העתק מהבקשה לקבלת מידע כאמור יעביר מהנדס הועדה המקומית (להלן - המהנדס) אל הגופים והרשויות הבאים ולגבי מבנים ושימושים כמפורט להלן:

(1) לרשות הכבאות שבתחומה מבוקש המידע לגבי כל מבנה, למעט בנין המשמש למגורים בלבד ואשר אינו בנין גבוה או בנין רב קומות;

(2) לרשות המוסמכת לפי חוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-
1951, לגבי כל מבנה;

(3) לחברת החשמל לישראל בע"מ או חברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ, לפי הענין (להלן - חברת החשמל), במחוז אשר בתחומו מבוקש המידע, לגבי כל מבנה, למעט מבני מגורים של עד שתי יחידות דיור, לענין הצורך בתחנת השנאה במבנה המבוקש או בקירבתו; פרטי תחנת ההשנאה במידה שתידרש, פרטי קווי חשמל עיליים ותת- קרקעיים מתוכננים, הנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקווי חשמל עיליים ותת- קרקעיים קיימים, כולל תרשימים של קווי חשמל עיליים ותת- קרקעיים למגרש ולסביבתו הגובלת לפי המצוי בחברת החשמל;

(4) למינהל התעופה האזרחית ולמי ששר הבטחון מינהו לענין מסירת מידע להיתר, לגבי מבנים באזור שבו נדרש אישור מינהל התעופה האזרחית או מערכת הבטחון, לפי הענין, על פי תכנית ולגבי כל מבנה שגבהו עולה על 60 מטרים מעל פני הקרקע;

(5) למשרד לאיכות הסביבה במחוז שבתחומו מבוקש המידע, לגבי מבנה או שימוש בתחום תכנית שחלה לגביה חובת הגשת תסקיר השפעה על הסביבה על פי תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), תשמ"ב- 1982, או שהוגש לגביה תסקיר כאמור; אם יש למבנה או לשימוש האמור השפעה על איכות הסביבה, או שהוא או השימוש בו עלולים להיות מושפעים מגורמים סביבתיים, הכל לפי שיקול דעת מהנדס הועדה;

(6) למשרד הבריאות במחוז שבתחומו מבוקש המידע לגבי כל מבנה של מפעל מזון או מבנה המיועד למטרות בריאות;

(7) לכל רשות או גוף אחרים אשר מידע מהם דרוש לפי כל דין.
5. מסירת מידע להיתר מרשות או מגוף כלשהו למבקש המידע בין במישרין ובין באמצעות מהנדס הועדה, תיעשה בכתב; העתק מהמידע שנמסר במישרין למבקש יעביר המבקש למהנדס הועדה, תוך שבעה ימים ממועד קבלתו.6. תחילתן של תקנות אלה ביום י"ט באדר א' תשנ"ב (23 בפברואר 1992).

עדכון אחרון: 2007-05-20 08:43:26

תגובות

הוסף תגובה