תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר) - טופס מידע הנמסר על ידי רשויות או גופים מוסמכים -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
להשלמה - הטופס עצמו
חלק ב' ?

מידע הנמסר על ידי רשויות או גופים מוסמכים


(טופס זה יועבר לרשויות או לגופים המוסמכים בצירוף חלק א')
(טופס זה ימולא על ידי כל רשות בנפרד)

1. תיאור הקרקע
הישוב ????? רחוב ????? מס' בית ?????
גוש/ים ????? חלקה/ות ?????
(למגרש פינתי) רחוב ????? מס' בית ?????
גוש/ים ????? חלקה/ות ?????
תת-חלקה/ות ????? מגרש/ים ????? *אחר ?????
תת-חלקה/ות ????? מגרש/ים ????? *אחר ?????

2. הרשות או הגוף המוסמך
רשות הכבאות (למעט "מבנה פשוט" למגורים)
הג"א
חברת חשמל (למעט בנינים למגורים עד 2 יחידות דיור)
משרד הבריאות (לגבי מפעלי מזון ומוסדות בריאות)
מנהל התעופה האזרחית (לגבי מבנים שגובהם מעל 60 מ' או שנדרש בתכנית)
מערכת הבטחון (לגבי מבנים שגובהם מעל 60 מ' או שנדרש בתכנית)
המשרד לאיכות הסביבה (אם נקבע תסקיר בתכנית או לפי שיקול דעת מהנדס הועדה).

3. מידע הנוגע לקרקע שעליה מבוקשת בניה
(בנוסף לסימון על גבי המפה המצבית / טופוגרפית או התרשים המתאר או תרשים מצורף למידע על ידי הרשות)
___________________________________________________________

4. תרשים מצורף
פרטי עורך המידע:
___________________________________________________________
תפקיד שם פרטי שם משפחה טלפון פקס'

_________ ____________
תאריך חתימת עורך המידע

עדכון אחרון: 2007-05-20 08:47:06

תגובות

הוסף תגובה