תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר) - מידע הנמסר בידי הועדה המקומית -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
להשלמה - הטופס עצמו
חלק ג' -

מידע הנמסר בידי הועדה המקומית או הרשות המקומית


(ימולא על ידי הועדה המקומית או הרשות המקומית)

1. פרטי הקרקע
הישוב ????? רחוב ????? מס' בית ?????
גוש/ים ????? חלקה/ות ?????
(למגרש פינתי) רחוב ????? מס' בית ?????
גוש/ים ????? חלקה/ות ?????
תת-חלקה/ות ????? מגרש/ים ????? *אחר ????? שטח במ"ר ?????
תת-חלקה/ות ????? מגרש/ים ????? *אחר ????? שטח במ"ר ?????
סה"כ במ"ר ?????
שטח לענין חישוב זכויות הבניה ?????

תכניות מאושרות תכניות בתהליך האם התכנית
כוללת בינוי
כן / לא

שם תאריך תאריך תאריך תאריך תאריך בינוי ועיצוב
התכנית ההפקדה מתן תוקף פרסום לפי פרסום לפי הפקדה אדריכלי
ומספרה סעיף 77 סעיף 78 ציין כן/לא


תכנית חלוקה מחדש __________

--------
הערה: לתכניות שהופקדו לאחר כ"ט בתמוז התשמ"ט (1 באוגוסט 1989) לא ניתן לבקש תוספת אחוזי בניה (הקלות כמותיות).

3. שימושים מותרים (לפי תקנות התכנון והבניה (חישובי שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992)
מגורים / בידור / מלאכה / צרכים חקלאיים / תעשיה / מסחר / משרדים / נופש וספורט / בניני ציבור / בתי מלון ובתי אירוח / שימוש אחר (פרט) _________________
הערה: במידה ומותרים שימושים שונים לפי קומות יש לפרט ________________

4. שטחי בניה מותרים (זכויות הבניה)
לשימוש לשימוש אחר לשימוש אחר סה"כ שימושים
למגורים עיקריים
יח"ד שטח במ"ר שטח במ"ר שטח במ"ר שטח במ"ר
באחוזים באחוזים באחוזים באחוזים
תת קרקעי
על קרקעי
סה"כ


שטחי שירות מותרים סה"כ השטחים לבניה
שטח במ"ר באחוזים שטח במ"ר באחוזים
תת קרקעי
על קרקעי
סה"כ

5. הגבלות בניה בתכנית (בנוסף לסימון על גבי המפה המצבית / הטופוגרפית או התרשים המתאר

1) קווי בנין לקומות עליונות: קדמי ????? מ'; אחורי ????? מ'; צדדי ????? מ'; צדדי ????? מ';
קווי בנין למרתפים: קדמי ????? מ'; אחורי ????? מ'; צדדי ????? מ'; צדדי ????? מ'
2) גובה בנין מרבי במ' ????? (אם קיימת מגבלת מכשולי טיסה) ציין: __________
3) מס' קומות מרבי (לא כולל קומת עמודים מפולשת): _____
4) מס' מרתפים מרבי: _____
5) תכסית קרקע מרבית: ______
6) הגבלות נוספות על פי החלטות ועדת תכנון (פרט) _____________________

6. חבות בהיטל השבחה כן / לא
לפי תכנית _____________________________________________________
פרטים _______________________________________________________

7. מידע על תשתיות הרשות המקומית (בנוסף לסימונים על גבי המפה המצבית / טופוגרפית או המרשם המתאר).
א. ביוב _________________________________________________
ב. מים _________________________________________________
ג. תברואה _______________________________________________
ד. כבישים _______________________________________________
ה. מדרכות _______________________________________________
ו. תנועה ________________________________________________
ז. אחר (פרט) _____________________________________________

8. הערות: __________________________________________________
_______________________________________________________

9. פירוט הנספחים למידע
מפה מצבית או טופוגרפית מסומנת ________
תרשים מתאר מסומן _______
מידע מגופים או רשויות (לפי חלק ג'):
רשות הכבאות הג"א חב' חשמל משרד הבריאות
מנהל התעופה האזרחית מערכת הבטחון אחר (פרט) ______________

פרטי עורך המידע: _____________________________________________
תפקיד שם פרטי שם משפחה טלפון פקס'

____________
חתימת עורך המידע

תאריך _______
?????????
פרטי מקבל המידע: _________________
שם פרטי שם משפחה
תאריך מסירת המידע: ________ ______________
חתימת מקבל המידע

עדכון אחרון: 2007-05-20 08:48:24

תגובות

הוסף תגובה