תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) - הגדרות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (1)  
1. הגדרות
בתקנות אלה -
"בעל זכות בנכס" - כמשמעותו בתקנה 2א לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970 (להלן - תקנות הבניה), ובבית משותף - לרבות נציגות הבית;

"הועדה" - ועדה מקומית, כהגדרתה בתקנות הבניה;

"היתר" - היתר לפי פרק ה' לחוק;

"מהנדס" - מהנדס הועדה;

"מצללה (פרגולה)" - מבנה בלא קירות, שתקרתו משטח הצללה מישורי ואינו משופע או נטוי, הנסמך על עמודים ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40% לפחות ממנו;

"מפקח עבודה" - כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד - 1954;

"סוכך עונתי" - מיתקן עשוי חומרים קלים, המגן על היושבים במסעדה או בית קפה מפני השפעת מזג האוויר בחורף;

"עבודה מצומצמת" - בניה בבנין קיים או ליד בנין קיים של אחת או יותר מהתוספות המפורטות בתקנה 2;

"שיפור נגישות לבנין ובתוכו" - ביצוע שינויים או התקנה בבנין קיים ובחצרו לצורך שיפור הנגישות אליו, כגון התאמתה של דרך גישה, הכשרת משטח חניה, התקנת מדרגות, הקמת כבש גישה, התקנת מעלון והתאמת מעברים;

"שלד" - כהגדרתו בתקנות הבניה.

עדכון אחרון: 2013-03-04 13:48:22

תגובות

הוסף תגובה  

 פרגולה

  אורח - 4.03.13 (13:48)    דוא"ל לכותב   

שלום
האם מותר לשם הצללה עם פלסטיק למרפסת עם עמודים וקורות ביטון
ללא היתר בנייה ושלא יחשב שתך עיקרי

תודה