תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) - עבודה מצומצמת -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (1)  
2. עבודה מצומצמת

כל עבודה מהמפורטות להלן היא עבודה מצומצמת שניתן להתירה בהתאם להוראות תקנות אלה, אלא אם כן היא משנה אלמנטים של שלד הבנין, או פוגעת במערכות הבנין או בבטיחותו:

(1) התקנת תורן לאנטנת טלוויזיה או רדיו;

(2) התקנת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת כהגדרתם בתקנות הבניה;

(3) הצבת דוד שמש;

(4) סגירת מרפסת בתריסים;

(5) התקנת מיתקן הסקה בדירה כהגדרתו בתקנות הבניה;

(6) התקנת מיתקן גז במכל נייח;

(7) בניית גדר שצדה הגבוה ביותר אינו עולה על 1.50 מטר;

(8) התקנת מצללה;

(9) התקנת סוכך עונתי;

(10) ביצוע שיפור הנגישות לבנין ובתוכו;

(11) בניית מיתקנים לפינוי אשפה;

(12) התקנת מערכת טיהור אוויר או מיזוג אוויר.3. תחולת תקנות הבניה

(א) על אף האמור בתקנות הבניה, היתר בניה לעבודה מצומצמת יינתן בהתאם להוראות תקנות אלה; הוראה זו אינה גורעת מתחולתן של תקנה 2א(7) והתוספות השניה והשלישית לתקנות הבניה על היתר כאמור.

(ב) מהנדס יהא רשאי לפטור עבודה מצומצמת מהוראה מהוראות התוספת השניה לתקנות הבניה מטעמים מיוחדים שיירשמו לאחר ששוכנע כי אין במתן הפטור כדי לפגוע בבטיחות, בביטחון או בבריאות משתמשי הבנין והציבור.

(ג) הוגשה בקשה להיתר לצורך ביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין ובתוכו, רשאית הועדה לדרוש ממגיש הבקשה לערוך את בקשתו בהתאם להוראות תקנות הבניה, אם סברה, מנימוקים מיוחדים שיירשמו בכתב, כי בדיקת הבקשה מחייבת זאת; דרשה הועדה כאמור, יחולו על הבקשה תקנות הבניה.

עדכון אחרון: 2011-07-06 15:53:38

תגובות

הוסף תגובה  

 קבלת טופס 4

  אורח - 6.07.11 (15:53)    דוא"ל לכותב   

בתוכנית הבניה שלי מופיעות 2 פרגולות עם קורות עץ אני הוספתי הצללה האם זה מותר? האם אני עבור הצללה מבוק צריכה להוציא תוכנית חדשה?