תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) - תוספת - טופס בקשה להיתר לעבודה מצומצמת -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (4)  
תוספת
(תקנות 4 ו-6)חלק א'

חלק א' - טופס בקשה להיתר לעבודה מצומצמתמועד הגשת הבקשה:
תיק בנין מס'

אל: הועדה המקומית/רשות הרישוי המקומית לתכנון ולבניה
(לציין שם הועדה/רשות הרישוי)
אני החתום מטה
(שם משפחה ושם פרטי) (מס' זהות) (מען)

מבקש היתר לעבודה מצומצמת בבנין הנמצא ב ברחוב
מס' גוש חלקה בן קומות, שבו מספר חדרי המדרגות הוא: ויש בו דירות/משרדים/יחידות * עם גג שטוח/משופע *

תיאור העבודה המצומצמת:אני מצהיר כי הנתונים שמסרתי לעיל הם נכונים ומתחייב לבצע את העבודה המצומצמת לפי ההיתר שיינתן על סמך בקשה זו והתנאים שתתנה הועדה המקומית/רשות הרישוי המקומית.


תאריך שם חתימת המבקש שם וחתימת מס' רישיון
בעל הזכות בנכס

פרטי עורך החישובים הסטטיים (במקרים שנדרש לכך):


שם מען טלפון פקס

לא כן**
? ? מצורף תשריט בשלושה עותקים לפי תקנה 4(2)
? ? מצורפים פרטים נוספים לפי תקנה 4(3) עד (6) - פרט.

לשימוש הועדה המקומית/רשות הרישוי המקומית בלבד

הבקשה נתקבלה ביום
שולם פיקדון בסך של שקלים חדשים, לפי קבלה מס'
מיום

הועדה המקומית/רשות הרישוי המקומית בישיבה מס' מיום

? מאשרת
? דוחה
? מאשרת בכפיפות לתנאים המפורטים בהיתר.
? קובעת לדיון מחדש ביום

הודעה בדבר האישור נשלחה ביום
אגרת בניה בסך של שקלים חדשים שולמה לפי קבלה
מס' מיום

_________
* לסמן בעיגול ולהוסיף לפי הצורך.
** לסמן לפי הענין.

חלק ב' - היתר לעבודה מצומצמת
היתר לעבודה מצומצמת מס' אושר וניתן בזאת למבקש ביום

תנאי ההיתר:
____________________ ________________________
חתימת הועדה המקומית/ חתימת מהנדס הועדה המקומית/
רשות הרישוי המקומית רשות הרישוי המקומית

עדכון אחרון: 2014-03-12 15:50:41

תגובות

הוסף תגובה  

 טופס לבקשה להיתר לעבודות מצומצמות

  אבי - 12.03.14 (15:50)    דוא"ל לכותב   

אני לא רואה באתר Saf את הטופס הנ"ל. ישנם טפסים אחרים אך לא טופס לעבודות מצומצמות שניתן להורדה והדפסה .

 מערכות סולריות

  שלמה - 29.12.09 (13:29)    דוא"ל לכותב   

מדוע בין יתר הנושאים לא מופיע "התקנת תאים פוטו-וולטאים"

על גג הבית ?

 כאן

  אורח - 27.12.07 (16:30)    הכותב לא הזין תיבת דוא"ל   

אפשר למצוא כאן את כל הטפסים:

www.saf.co...10&l=3&p=1

 טופס בקשה להיתר

  שימרית - 27.12.07 (10:13)    דוא"ל לכותב   

אני הנדסאית אדריכלות מה שקשה לי מאוד למצא זה את הטופס של בקשה להיתר בניה זה הטופס שלוש דפים שניתן למלא את הפרטים בו ויש בו טבלה של החישובים של השטח מוצע קיים אם תוכלו לעדכן אותי איפה אני יכולה למצא אותו אני אשמח מאוד