תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) - היתר בניה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (1)  
4. דרישות לקבלת היתר
לא יינתן היתר לעבודה מצומצמת אלא אם כן עשה מבקש ההיתר כל אלה:
(1) הגיש בקשה לכך לפי חלק א' של הטופס שבתוספת בשלושה עותקים;

(2) צירף לבקשה, לפי דרישת המהנדס, תשריט בשלושה עותקים בקנה מידה של 1:100 ובו פרטים שדרש המהנדס;

(3) בבקשה להתקנת מיתקן הסקה בדירה, מערכת טיהור אוויר ומערכת מיזוג אוויר ומיתקן גז במכל נייח - מסר למהנדס פרטים בכתב על רכיבי מיתקן הסקה בדירה לרבות גודל התנור וסוגו, מיקומו, מקום הארובה, סוגו ומיקומו של המכל לדלק נוזלי וסוג הדלק הנוזלי שבמכל, סוגו ומיקומו של מכל הגז הנייח וסוג הגז שבמכל;

(4) לבקשה להקמת מצללה, סוכך עונתי או לביצוע עבודות לשיפור הנגישות לבנין או בתוכו - צירף פרטים בדבר מיקומם וגודלם, ולפי דרישת המהנדס - גם חישובים סטטיים;

(5) לבקשה להקמת אנטנת צלחת, מובילים לקווי זינה או קווי זינה למיתקן תקשורת - מסר למהנדס בכתב פרטים על מיקום אנטנת הצלחת ובמקרים שבהם יותקנו מובילים לקווי הזינה או קווי זינה מחוץ לבנין - מיקום המובילים או קווי הזינה;

(6) לבקשה להתקנת מכל גז נייח, קיבל אישור של מפקח עבודה לעשות כן.
5. תנאים למתן ההיתר
(א) הועדה רשאית לקבוע תנאים נוספים למתן ההיתר, בכל הנוגע ליציבות הבנין, לעיצובו האדריכלי ולבטיחות הציבור.

(ב) לא תיתן הועדה את ההיתר אלא בתום 30 ימים אחרי שהעתק הבקשה הומצא לבעל זכות בנכס שלא חתם בעצמו על הבקשה או - בבית משותף - לנציגות הבית שלא חתמה כאמור, ותיווסף בגוף ההיתר הערה זו: תשומת לבך מופנית לכך כי היתר זה אינו משמש הגנה בפני תביעה אזרחית נגדך.
6. מתן היתר
ההיתר יינתן לפי חלק ב' של הטופס שבתוספת.7. ביטול
תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשכ"ט ? 1968 בטלות.

עדכון אחרון: 2010-07-23 17:13:23

תגובות

הוסף תגובה  

 תקנות לבניה מצומצמת

  אורחשניר אהרון - 23.07.10 (17:13)    דוא"ל לכותב   

האם זה נכון שנכנסו לתוקפם תקנות חדשות לגבי בניה מצומצמת לפני בערך חודשיים ? האם זה נכון שאין יותר צורך בקבלת היתר לבניית מצללה אשר גודלה הכולל אינו עולה על 1/5 משטח חצר הבית בו היא ממוקמת?
בתודה מראש
שניר אהרון 052-2819822