לקסיקון - הקלה

בקשה מהרשות המוסמכת לקבלת היתר לחרוג מהתכנית המקורית.

תגובות