תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) - חלק ב - מקלט צמוד קרקע ומקלט תת-קרקעי - פרק א - תכנון - כניסות למקלט -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

סימן ד' ? כניסות למקלט29. (א) הכניסה למקלט תהיה ניצבת לציר דרך הגישה ותותקן בה דלת הנפתחת כלפי חוץ המאפשרת איוורור וסידורי נעילה, למעט במקלט מסוג א?1 המיועד לבית חד-משפחתי או דו-משפחתי; רשות מוסמכת רשאית לפטור מהחובה להתקין את הדלת האמורה.

(ב) בכניסה המוגנת תותקן דלת הדף במידות כנדרש בהתאם לסוג המקלט.

(ג) (1) החובה להתקין כניסה פנימית מוגנת תחול על מקלטים כמפורט להלן:
(א) כל מקלט דו-מפלסי-קדמי;
(ב) כל מקלט דו-מפלסי-עורפי ? שבו שטח עיקר המקלט במפלס התחתון עולה על 120 מ"ר;
(2) בכניסה פנימית מוגנת תותקן דלת הדף במידות כנדרש בהתאם לסוג המקלט.

(ד) (1) כניסה פנימית תהיה במפלס התת-קרקעי של מקלט? דו-מפלסי עורפי שבו שטח עיקר המקלט במפלס התת קרקעי אינו עולה על 120 מ"ר;
(2) המידות המזעריות של הכניסה הפנימית יהיו כאלה? שיאפשרו התקנת דלת הדף בעתיד במידות כנדרש בהתאם? לסוג המקלט ובהתאם להוראת הרשות המוסמכת.30. (א) במקלט מסוג א?1, מסוג א?2, מסוג ב?1 ומסוג ב?2 תהיה כניסה אחת לפחות.

(ב) במקלט מסוג ג?1 ומסוג ג?2 תהיה כניסה אחת לפחות בכל 100 מ"ר משטח עיקר המקלט, ולכל חלק מהם עד 200 מ"ר.
31. דלת הדף בכניסה המוגנת תותקן בהתאם לפירוט דלקמן:
(1) מקלט מסוג א?1, מסוג א?2, מסוג ב?1 ומסוג ב?2, תהיה כניסה מוגנת אחת לפחות;
(2) במקלט מסוג ג?1 ומסוג ג?2 ששטח עיקר המקלט בו עד 200 מ"ר, תהיה כניסה מוגנת אחת לפחות מכל 100 מ"ר משטח עיקר המקלט, או לכל חלק מהם.32. (א) במקלט דו-מפלסי עורפי שבו שטח עיקר המקלט של המפלס התת-קרקעי אינו עולה על 120 מ"ר, יהיה מספר הכניסות הפנימיות לפחות כמספר הכניסות המוגנות באותו מקלט.

(ב) בכל מקרה לא תפחת כמות הכניסות הפנימיות מכמות הכניסות המוגנות המתחייבות על פי סוג המקלט.33. (א) במקלט דו-מפלסי קדמי מכל סוג ובמקלט דו-מפלסי עורפי שבו שטח עיקר המקלט במפלס התחתון עולה על 120 מ"ר, יהיה מספר הכניסות הפנימיות המוגנות לפחות כמספר הכניסות המוגנות באותו מקלט.

(ב) בכל מקרה לא תפחת כמות הכניסות הפנימיות המוגנות מכמות הכניסות המוגנות המתחייבות על פי סוג המקלט.34. (א) מידות דלתות יהיו כמפורט להלן:

מידות הדלת
?
סוג המקלט -------- פתח אור/מידות כנף הדלת -------- ס"מ

א?1 -------- 60/185 -------- 72/197
-------- 70/185 -------- 82/197
א?2 -------- 91/200 -------- 107/216
ב?1 -------- 106/200 -------- 122/216
ב?2 -------- 106/200 -------- 122/216
ג?1 -------- 106/200 -------- 122/216
ג?2 -------- 106/200 -------- 122/216
??
(ב) רשות מוסמכת רשאית לאשר מידות אחרות מהאמור בתקנת משנה (א), ובלבד שהמידות לא יפחתו מהנדרש לאותו סוג מקלט.

(ג) דלת הדף תותקן כך שכיוון הפתיחה יהיה אל דרך הגישה או אל הדרך הפנימית.

(ד) מפלס סף דלת ההדף לא יפחת מ-7 ס"מ מפני החיפוי הסופי של הרצפה בצד של כוון פתיחת הדלת.

(ה) פרטי המסגרות של דלת ההדף מפורטים בחלק א' לתוספת השלישית.

עדכון אחרון: 2007-06-13 14:23:45

תגובות

הוסף תגובה