תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) - חלק ב - מקלט צמוד קרקע ומקלט תת-קרקעי - פרק א - תכנון - מרכיבי טיהור וטפול -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

סימן ח' ? מרכיבי טיהור וטפול


46. לצורך הבטחת האטימות של השטח המוגן ומתן אפשרות לטיהור וטיפול בעת הצורך יותקנו בצמוד לכניסות המוגנות של מקלט תא מפריד עצמאי או מערך טיהור וטיפול, הכל כמפורט להלן.47. (א) מרכיבי טיהור וטיפול יותקנו במקלטים מכל סוג, למעט מקלט מסוג א?1, מסוג א?2, ומסוג ב?1.

(ב) במקלט מסוג ב?2 ומסוג ג?1 יבנה תא מפריד עצמאי לכל כניסה מוגנת.

(ג) במקלט מסוג ג?2, יותקן מערך טיהור וטיפול בכניסה המוגנת מדרך הגישה הראשית, וכמו כן יותקן תא מפריד עצמאי בכניסה המוגנת מדרך הכניסה המשנית.48. (א) שטחו של תא מפריד עצמאי (בתקנה זו ? תא) לא יפחת מ-7.50 מ"ר ובלבד שרוחבו לא יפחת מ-1.80 מטרים.

(ב) דלת גז במידות 106/200 ס"מ תותקן בין התא לבין עיקר המקלט או הדרך הפנימית.

(ג) בתא יותקנו 2 תאי מקלחת, שבכל אחד מהם יותקן ראש מקלחת עם מים זורמים, אשר יהיה מסוגל להעביר ספיקה של 500 ליטרים לשעה, ושקוטר פיזור המים בגובה 1.5 מטרים לא יפחת מ-50 ס"מ; אורך צלע כל תא מקלחת לא יפחת מ-70 ס"מ; תאי המקלחות יופרדו משאר מרכיבי התא באמצעות מחיצה קלה או וילון; התקנת שני ראשי מקלחת בסמיכות מחייבת התקנת מחיצה קלה או וילון ביניהם.

(ד) בתא יותקן לפחות כיור אחד, הכולל ברז ובו מים זורמים. הכיור והברז יותקנו בהתאם למפורט בתקנה 116.

(ה) בתא יהיה מקום המיועד לארון המחולק לשני תאים פנימיים, אחד לבגדים נקיים והשני לבגדים המיועדים להחלפה בנקיים.

(ו) בתא יהיה מקום המיועד למיטה או אלונקה, לצורך טיפולים ברוחב שלא יפחת מ-60 ס"מ ובאורך שלא יפחת מ-1.80 מטר.49. שטח מערך טיהור וטיפול ותכולתו יהיו כמפורט להלן:

(1) תא מפריד ?
(א) שטחו של תא מפריד לא יפחת מ-7.50 מ"ר ובלבד שרוחבו לא יפחת מ-1.80 מטרים.
(ב) בין התא המפריד לבין עיקר המקלט או לבין הדרך הפנימית תותקן דלת גז במידות 106/200 ס"מ, ובין התא המפריד לבין תא הטיהור תותקן דלת גז במידות 91/200 ס"מ.

(2) תא טיהור ?
(א) שטחו של תא טיהור לא יפחת מ-4 מ"ר ובלבד שרוחבו לא יפחת מ-1.70 מטרים.
(ב) בין תא טיהור לבין תא מפריד תותקן דלת גז במידות 91/200 ס"מ.
(ג) בין תא טיהור לבין תא טיפולים יהיה פתח במידות שלא יפחתו מ-90/200 ס"מ, ללא דלת.
(ד) בתא טיהור יותקנו 2 תאי מקלחת שבכל אחד מהם יותקן ראש מקלחת עם מים זורמים. מידות תאי המקלחות ודרך התקנתם יהיו כאמור בתקנה 48(ג).
(ה) בתא טיהור יהיה מקום המיועד לשני ארונות, אחד? לבגדים נקיים והשני לבגדים המיועדים להחלפה בנקיים.
(ו) בתא טיהור יותקן תא בית כסא עם אסלת ישיבה הנשטפת על ידי מים זורמים, אשר יהיה מוקף קירות בטון מזוין ויכלול דלת פח, הכל כמפורט בתקנה 105; שטח התא הוא בנוסף לאמור בפסקת משנה (א).

(3) תא טיפולים ?
(א) שטחו של תא טיפולים לא יפחת מ-7.50 מ"ר ובלבד שרוחבו לא יפחת מ-1.90 מטרים.
(ב) בין תא טיפולים לבין תא טיהור יהיה פתח ללא דלת במידות שלא יפחתו מ-90/200 ס"מ.
(ג) בין תא טיפולים לבין עיקר המקלט או לבין הדרך? הפנימית תותקן דלת גז במידות 91/200 ס"מ.
(ד) בתא טיפולים יותקן כיור הכולל ברז וכן יהיה מקום המיועד למיטה או אלונקה, הכל כמפורט בתקנה 48.50. (א) דלת גז תותקן ?
(1) בין תא מפריד עצמאי לבין עיקר המקלט;
(2) במערך טיהור ?
(א) בין תא מפריד לבין עיקר המקלט;
(ב) בין תא מפריד לבין תא טיהור;
(ג) בין תא טיפולים לבין עיקר המקלט.
(3) במקלט דו-מפלסי ? קדמי או עורפי ? תותקן דלת הגז בתא מפריד עצמאי או במערך הטיהור והטיפול, בכיוון לדרך הפנימית.

(ב) דלת הגז תיפתח לתוך התא המפריד העצמאי או לתוך התא המפריד ותא הטיפולים של מערך הטיהור והטיפול.

(ג) מתחת לדלת הגז יהיה סף בגובה 7 ס"מ לפחות מעל חיפוי הרצפה בצד של כוון פתיחת הדלת.

(ד) פרטי המסגרות של דלת הגז מפורטים בחלק א' לתוספת? השלישית.

(ה) מידות דלת גז יהיו כמפורט בטבלה להלן:

תא מפריד עצמאי --- מערך טיהור למקלט מסוג ג?2

סוג המקלט --- פתח אור --- מידות כנף/פתח אור --- מידות כנף
?א?1
תא מפריד --- 106/200 --- 122/216
?א?2
?ב?1 --- 106/200 --- 122/216
תא טיהור --- 90/200 --- 107/216
?ב?2 --- 106/200 --- 122/216?? ????
?ג?1 --- 106/200 --- 122/216
תא ????
--- 106/200 --- 122/216
טיפולים? --- ?91/200?? --- ?107/216


?????
51. במערך טיהור וטיפול ובתא מפריד עצמאי יותקנו צינורות איוורור, הכל בהתאם לאמור בתקנה 96.52. (א) עובי הקירות של תא מפריד עצמאי או מערך טיהור הפונים לפנים המקלט או מפרידים בין התאים השונים של מערך הטיהור, לא יפחת מ-20 ס"מ.

(ב) עובי קירות תא בית הכסא הפונים לתא הטיהור של מערך הטיהור לא יפחת מ-10 ס"מ.53. (א) על אף האמור בתקנה 47, רשאית רשות מוסמכת לאשר בניית מקלט ללא התקנת מרכיבי טיהור וטיפול, כולם או חלקם, למעט לגבי מקלט מסוג ג?2 ומסוג ב?1 וגדול ממנו ? בבית-חולים.

(ב) רשות מוסמכת לא תתן אישור כאמור בתקנת משנה (א), אלא אם כן בתכנית שהוגשה לה נכללו התכנון והסימון של מרכיבי הטיהור והטיפול, והובטחה האפשרות להתקינם בפועל בעת ששר הבטחון יורה על כך; לא הובטחה אפשרות כאמור ? יותקנו מרכיבים אלה, או חלקם, לפי הענין, בו זמנית עם הקמת המקלט.

עדכון אחרון: 2007-06-13 14:34:31

תגובות

הוסף תגובה