תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) - חלק ב - מקלט צמוד קרקע ומקלט תת-קרקעי - פרק א - תכנון - דרך גישה למקלט -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

סימן ג - דרך גישה למקלט


23. (א) לכל מקלט תהיה דרך גישה אחת לפחות, והיא תהיה בצורת מהלך מדרגות או בצורת פרוזדור או מנהרה ששיפועם לא יעלה על 11%.

(ב) למקלט מסוג ג?1 ולמקלט מסוג ג?2 יהיו שתי דרכי גישה לפחות, כאשר במקלט מסוג ג?2 אחת מהן הראשית; דרך הגישה הראשית תהיה זו שממנה עשויים להגיע למקלט רוב החוסים בו.

(ג) דרכי הגישה למקלט יהיו בחזיתות שונות, אולם אפשר להתקין את דרכי הגישה בחזית אחת ובלבד שהמרחק שבין הכניסות המוגנות, כשהוא מדוד בין המשקופים התואמים של הכניסות, לא יפחת מ-8 מטרים.

(ד) רשות מוסמכת רשאית לאשר דרך גישה משותפת לשתי כניסות מוגנות של אותו מקלט; בכל מקרה לא תשמש דרך הגישה למקלט יותר משתי כניסות מוגנות.24. (א) דרך הגישה הינה חלק בלתי נפרד מהמקלט ותכליתה להוות מיגון לכניסה המוגנת וכן לשמש שטח המתנה בדרך לעיקר המקלט.

(ב) במקלט שהכניסה אליו נמצאת במפלס הנמוך בשיעור של קומה אחת לפחות מתחת למפלס פני הקרקע הסמוכים או במקלט המשולב בחלל תת-קרקעי, אפשר להתקין נתיב גישה מוגן אשר תחילתו במפלס פני הקרקע הסמוכים וסופו בכניסה למקלט, כמפורט בתקנה 21.

(ג) היתה דרך הגישה למקלט ? למעט מקלט מסוג א?1 בבית חד-משפחתי או דו-משפחתי ? בצורת מהלך מדרגות, פרוזדור או מנהרה, יהיה רוחב אחיד לדרך הגישה ולא תהיה לה צורה לולינית; מי ששר הבטחון הסמיכו לכך רשאי לאשר חריגה מהאמור לעיל, בתנאים שהוא יקבע.25. (א) רוחב דרך הגישה למקלט מסוג א?1 לא יפחת מ-80 ס"מ.

(ב) רוחב דרך הגישה ודרך פנימית למקלט מסוג א?2 לא יפחת מ-1 מטר.

(ג) רוחב דרך הגישה ודרך פנימית למקלט פנימי וחיצוני, בין אם הוא מקלט מסוג ב?1, מסוג ב?2, מסוג ג?1 או מסוג ג?2, לא יפחת מ-1.20 מטרים.

(ד) רוחב דרך הגישה למקלט מסוג ג?1 ומסוג ג?2, המשמשת שתי כניסות מוגנות, לא יפחת מ-2.20 מטרים.

(ה) בכל מקרה יובטח שרוחב דרך הגישה או דרך פנימית באזור הסמוך לכניסה המוגנת או כניסה פנימית מוגנת יאפשר פתיחת דלת ההדף; המידות המזעריות להתקנת דלתות וחלונות מפורטות בחלק ב' לתוספת הראשונה.26. (א) היתה דרך הגישה או דרך פנימית במקלט מסוג א?1 או מסוג א?2 בצורת מהלך מדרגות, פרוזדור או מנהרה, תותקן משענת יד בצידה האחד לפחות של דרך הגישה או הדרך הפנימית, אשר לא תבלוט יותר מ-7 ס"מ פנימה.

(ב) הייתה דרך הגישה או דרך פנימית במקלט מסוג ב?1, מסוג ב?2, מסוג ג?1 או מסוג ג?2 בצורת מהלך מדרגות, פרוזדור או מנהרה, יותקנו משענות יד בשני צדי דרך הגישה או הדרך הפנימית, והן לא תבלוטנה יותר מ-7 ס"מ פנימה, בכל צד.

(ג) היה רוחב דרך הגישה או דרך פנימית 2.20 מטרים או יותר, תותקן משענת יד נוספת, בצורת מעקה, באמצע דרך הגישה או הדרך? הפנימית.27. (א) מזקף הראש של דרך הגישה ודרך פנימית שהיא בצורת פרוזדור או מנהרה, למקלט מסוג א?1, לא יפחת מ?2 מטרים, ולמקלטים מסוג א?2, מסוג ב?1, מסוג ב?2, מסוג ג?1 ומסוג ג?2 ? לא יפחת מ-2.20 מטרים.

(ב) מזקף ראש של דרך גישה ודרך פנימית בצורת מהלך מדרגות, לא יפחת מ-2.10 מטרים, למעט במקלט מסוג א?1 ? בו לא יפחת מ-2 מטרים.

(ג) בכל מקרה לא יעלה מזקף הראש האמור על 2.80 מטרים, אלא אם כן מי ששר הבטחון הסמיכו לכך אישר חריגה מקביעה זו, ובהתאם לתנאים שקבע לענין זה.28. (א) הקירות והתקרה של דרך גישה למקלט יהיו מבטון מזוין ועוביים במפלס העל-קרקעי לא יפחת ?
(1) במקלט עורפי ? מ-30 ס"מ;
(2) במקלט קדמי ? מ-40 ס"מ.

(ב) הקירות והתקרה של דרך הגישה הבאים במגע עם הקרקע יהיו מבטון מזוין; עוביים לא יפחת מ-30 ס"מ.

(ג) רצפת דרך הגישה תהיה מבטון מזוין ובעובי שלא יפחת מ-20 ס"מ.

(ד) הקיר בין שני מהלכי מדרגות, פרוזדור או מנהרה סמוכים של דרך הגישה למקלט יהיה עשוי בטון מזוין, לכל גובהו של חדר המדרגות; עובי הקיר במקלט עורפי לא יפחת מ-20 ס"מ, ובמקלט קדמי ? מ-30 ס"מ.

עדכון אחרון: 2007-06-13 14:20:28

תגובות

הוסף תגובה