תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תקנות התכנון והבניה - מפה מצבית -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
4. (א) מפה מצבית תיערך בקנה-מידה 1:250.

(ב) המפה תהא מבוססת על מדידות או על המפה המסומנת כאמור בתקנה 1א, ובלבד שהמדידות או הסימון במפה כאמור נערכו תוך ששת החדשים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

(ג) במפה המצבית יצויינו ?
(1) שטח הנכס וגבולותיו, לפי הרישום בספרי המקרקעין לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט?1969;
(2) הדרכים הגובלות עם הנכס ומפלסיהן;
(3) קווי בנין;
(4) קווי רחוב;
(5) השימושים המותרים בנכס על פי התכניות החלות עליו וכל תנאי מיוחד שבהן;
(6) כל בנין הנמצא במרחק של 10.00 מטרים מגבולות הנכס;
(7) כל בנין, גדר, אבן שפה, עמוד חשמל, עמוד טלפון, עץ, שוחה וכל עצם הנמצא בנכס או בדרכים הגובלות, וכן? המרחקים בין העצמים האמורים;
(8) גבולות החלקות הנמצאות מעבר לדרכים הגובלות עם הנכס וקווי הבנין שלהן;
(9) ברזי שריפה המחוברים לרשת אספקת מים ראשית;
(10) חץ הצפון;
(11) קנה-המידה שלפיו נערכה המפה.

(ד) הוגשה בקשה להיתר להקמת בנין חדש ובסביבת הנכס קיימים קווי אספקת מים או מערכת ביוב ציבורית, יצויינו במפה המצבית, נוסף לאמור בתקנת משנה (ג), הדברים הבאים:
(1) קווי הצנרת של אספקת המים ומערכת הביוב, וקוטרי הצינורות ומפלסיהם;
(2) תאי הבקרה ושיפועי הביוב הציבורי שאליו יחובר הבנין;
(3) מערכת גז משותפת אם קיימת.

(ה) המפה המצבית תכלול מפת הסביבה ערוכה בקנה-מידה 1:2500 ובה יצויינו, בין השאר:
(1) הגושים והחלקות על מספריהם;
(2) רשת קואורדינטות ? אם השטח איננו מוסדר לפי פקודת הסדר זכויות במקרקעין (נוסח חדש), תשכ"ט?1969;
(3) הדרכים הציבוריות שבסביבת הנכס, תווייהן, שמותיהן ומידת סלילתן.

(ו) על פי דרישת המהנדס תיחתם המפה המצבית ביד מודד מוסמך.

(ז) המהנדס רשאי לדרוש ממבקש ההיתר שימציא לו, בנוסף לדברים המפורטים בתקנת משנה (ד), פרטים דומים המתייחסים לחיבור הנכס לרשתות של שירותים אחרים לתועלת הציבור.

עדכון אחרון: 2007-05-08 08:22:01

תגובות

הוסף תגובה