תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תקנות התכנון והבניה - אגרות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
19.
בעד מתן היתר ישולמו האגרות שנקבעו בתוספת השלישית.

19א. (א) סכומי אגרות הבניה המפורטים בתוספת השלישית יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן ? יום העדכון) לפי שיעור השינוי במדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ב) בתקנה זו ?
"מדד" ? מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" ? המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון;
"המדד היסודי" ? המדד שפורסם בחודש נובמבר שלפני יום העדכון הקודם ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה ? המדד שפורסם ביום כ"ט בחשון התשס"ב (15 בנובמבר 2001).

(ג) שר הפנים יפרסם בהודעה ברשומות את סכומי האגרות המפורטים בתוספת השלישית כפי שעודכנו לפי תקנות משנה (א) ו-(ב).

עדכון אחרון: 2007-05-08 08:44:30

תגובות

הוסף תגובה