תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תקנות התכנון והבניה - בדיקת הבקשה על ידי המהנדס -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
14. (א) המהנדס רשאי להתיר הגשת נספחים לבקשה להיתר במספר עתקים שונה מהנקוב בתקנת משנה 9(א).

(ב) המהנדס רשאי להתיר עריכת נספחים בקנה- מידה שונה מהנקוב בתקנות 4(א) ו- (ה), 5(א), 7, 8(ב) ו- 13(א).


15. (א) הוגשה בקשה להיתר לוועדה המקומית, והיא תואמת את? הוראות תקנות אלה, את הל"ת ואת התכניות החלות על הנכס, יאשר המהנדס בכתב את הדבר.

(ב) בבקשה שאינה תואמת את ההוראות כאמור בתקנת משנה (א), יפרט המהנדס את מהותה ומידתה של הסטיה ויחווה דעתו בכתב לרבות לענין הגדרת הבקשה כסטיה ניכרת לפי סעיף 151 לחוק.

עדכון אחרון: 2007-05-08 08:37:09

תגובות

הוסף תגובה