תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תקנות התכנון והבניה - תוקף החלטה להיתר - גמר עבודות מקלט -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
20א1.
(א) בכל היתר לבנין או לתוספת בנין המחייב, על פי כל דין, הקמת מקלט אחד או יותר, או המחייב שינויים במקלט, ימסור האחראי לביצוע השלד תצהיר לועדה המקומית, בנוסח שבתוספת הרביעית, בדבר ביצוע העבודות האמורות, לא יאוחר מהדיווח בדבר הביקורת על גמר הקמת השלד; המשך בניה באותו בנין, ללא מתן תצהיר כאמור יראו כבניה ללא היתר.

(ב) החובות המנויות בתקנת משנה (א) יפורטו בהיתר.

(ג) שר הפנים רשאי לפטור סוגים של מבקשי היתר בנייה מקיום הוראות תקנה זו.

עדכון אחרון: 2007-05-08 08:48:16

תגובות

הוסף תגובה