תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת ראשונה - טופס 3 - היתר -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
להשלמה

דוגמה לטופס זה חסרה כאן.

מלל הטופס


------------------------


טופס 3
(תקנה 18(א))
היתר
תיק מס'
גוש חלקה
מס' תכנית מיתאר מקומית או מפורטת*
הועדה המקומית לתכנון ולבניה
היתר בניה מס'
רשות מקומית , שכונה , רחוב , מס'
בעל ההיתר ת.ז.
מענו טל
עורך הבקשה ת.ז.
מענו טל
המהנדס האחראי לביצוע השלד ת.ז.
מענו טל
היתר זה אינו ניתן להעברה אלא באישור הועדה המקומית.
על פי אישור הועדה המקומית האמורה מיום
חידוש היתר מס' שניתן ביום
מספר יחידות דיור שאושרו בהיתר קודם (ימולא רק אם היתר זה מחדש או מאריך היתר קודם).
מותר:בתנאי שהעבודות האמורות תבוצענה בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל- 1970, ובהתאם לנספחים החתומים והמאשרים המצורפים להיתר זה וימולאו התנאים המיוחדים הבאים:להלן חישוב שיעור אגרת הבניה:
מחיר סך הכל
תאור העבודה הכמות יחידת _________________
המדידה אג' | ל"י אג' | ל"י
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

סך הכל אגרת בניה: |________|_________________________
פקדון שולם ביום לפי קבלה מס'
יתרת אגרת בניה שולמה ביום לפי קבלה מס'
תאריך נתינת ההיתר

היתר זה יפקע תקפו בתום שלוש שנים מיום נתינתו.

בכל מקום שבטופס זה מדובר בועדה המקומית, אף ועדת המשנה לועדה המקומית כשהיא פועלת בתחום סמכויותיה - במשמע.

_______________ ____________________
חתימת המהנדס חתימת יו"ר הועדה המקומית או
יו"ר ועדת המשנה של
ועדה מקומיתחותמת הועדה המקומיתלוטה: עותק אחד של הנספחים חתומים ומאושרים על- ידי יו"ר הועדה המקומית/המהנדס.

_________________
לפי תקנה 18(ד) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל- 1970, יוחזק בידי מנהל העבודה באתר הבניה במשך כל זמן הביצוע של העבודה, עותק אחד של ההיתר על נספחיו, חתום ומאושר, ויוצג לפי דרישה לנציג ועדה מקומית, ועדה מחוזית, רשות הבריאות, הרשות המקומית או מפקדת הג"א, לשוטר או לכבאי.

* יש לציין תחילה את התכנית הראשית המעניקה את מרבית זכויות הבניה, אחריה את שאר התכניות המעניקות זכויות בניה ובסוף את שאר התכניות החלות על הנכס.

עדכון אחרון: 2007-05-09 18:19:44

תגובות

הוסף תגובה