תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת ראשונה - טופס 4 - בקשה לתעודת גמר -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
להשלמה - תמונה של טופס זה.

להלן המלל מטופס זה:

טופס 4
(תקנה 21(ג))

בקשה לתעודת גמרתיק מס'
א. אני הח"מ בעל היתר מספר זיהוי שמעני ב טלפון מבקש בזה מהמהנדס של הועדה המקומית לתת לי תעודת גמר לגבי הבנין המוגדר בהיתר הבניה מס' מתאריך בתחום הרשות המקומית שכונה רחוב גוש חלקה
תאריך _______________
חתימת בעל ההיתר

ב. (למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי אדם אחד בלבד)
אני החתום מטה האחראי לביקורת מספר זיהוי שמעני טלפון מצהיר בזה שהבניה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר, בוצעה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר, פרט לתנאים המפורטים להלן שיושב ראש ומהנדס הועדה המקומית כאחד בהחלטתם מתאריך החליטו לדחות את קיומם עד .
ואלה הם התנאים שקיומם נדחה:
_______________________________________________
מועד החלטת יושב ראש ומהנדס
?מהות התנאי מועד אחרון לקיום התנאי ? הועדה המקומית על הדחיה
1.
2.
3.

תאריך _______________
חתימת האחראי לביקורת

(למלא במקרה שהביקורת על ביצוע העבודה היתה בידי יותר מאדם אחד)
אנו החתומים מטה מצהירים בזה, כל אחד לגבי תחום פעולתו, שהבנין שלגביו מבוקשת בזה תעודת גמר נבנה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר, פרט לתנאים המפורטים להלן שיושב ראש ומהנדס הועדה המקומית כאחד בהחלטתם מתאריך החליטו לדחות את קיומם עד .
ואלה הם התנאים שקיומם נדחה:
_______________________________________________
מועד החלטת יושב ראש ומהנדס
?מהות התנאי מועד אחרון לקיום התנאי ? הועדה המקומית על הדחיה
1.
2.
3.
?
------------
*?תחילתן של תק' תשס"ב?2002 הנ"ל ? שלושים ימים מיום פרסומן; ראה להלן בעמ' 2965 את תקנה 7, בענין תחילה ותחולה.

________________________________________________________
? מספר תחום הפעולה על פי
שם האחראי מספר זיהוי המען טלפון בקשת ההיתר או הודעה??חתימות
לביקורת? לועדה המקומית
1.
2.
3.
4.
5.

תאריך

ב1. אני, עורך הבקשה
מס' זהות מס' רישיון
שמעני טל'
מצהיר בזה, בהסתמך על הביקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון, בתחום תכנון אדריכלי, על ביצוע העבודה, שהבניה שלגביו מבוקשת בזה תעודת גמר, בוצעה בהתאם למפרט ולנספחים שאושרו בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, ומולאו כל התנאים שהותנו בהיתר, פרט לתנאים שפורטו לעיל אשר הוחלט לדחות את קיומם.

תאריך _________________
חתימת עורך הבקשה

ג. אני מתכנן שלד הבנין מספר זיהוי
מס' רשיון שמענו
טל' מצהיר בזה, בהסתמך על הבקורת שערכתי במסגרת פיקוח עליון על ביצוע העבודה, שהבניה שלגביו מבוקשת תעודת גמר, בוצעה בהתאם לבקשה והמיפרט שאושרו, בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970.

תאריך _________________
חתימת מתכנן שלד הבנין

ד. אני האחראי לביצוע השלד מספר זיהוי שמעני ב טלפון מצהיר בזה שהבניה שלגביה מבוקשת בזה תעודת גמר בוצעה בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה שנערכה בידי .
אני מצהיר בזה ששלד הבנין הוקם בהשגחתי המלאה של האחראי לביצוע השלד האמור וכי אין כל סכנה נשקפת כיום ובעתיד לבני אדם שישתמשו בבנין האמור, מאופן ביצוע בניית השלד ואיכותו.

תאריך _________________
חתימת האחראי לביצוע השלד

עדכון אחרון: 2007-05-09 18:21:35

תגובות

הוסף תגובה