תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת ראשונה - טופס 5 - תעודת גמר -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
להשלמה - תמונה של טופס זה.
להלן המלל של הטופס:


טופס 5
(תקנה 21(ד))

תעודת גמר


מס'
תיק מס'
גוש
חלקה
היתר מס'
הועדה המקומית לתכנון ולבניה מיום
בתוקף סמכותי לפי תקנה 21(ד) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970, אני מאשר בזה, על יסוד הדיווחים וההצהרות שהוגשו כנדרש לפי התקנות האמורות, שהבנין הנמצא בתחום הרשות המקומית שכונה רחוב מס' נבנה לפי תנאי ההיתר, למעט התנאים המפורטים להלן שקיומם נדחה בהחלטתם של יושב ראש ומהנדס הועדה המקומית כאחד עד תאריך וכי מותר להשתמש בבנין למטרות המפורטות בהיתר.

אלה הם התנאים של ההיתר שקיומם נדחה:
______________________________________________
מועד החלטתם של יושב ראש
?מהות התנאי מועד אחרון לקיום התנאי ומהנדס הועדה המקומית על הדחיה
1.
2.
3.

המהנדס ______________ תאריך
חתימה

1. עותק החישובים הסטטיים שמור ב מס' רישום בתיק מס' בפילם מס'
2. עותק מתכניות הקונסטרוקציה שמור אצל מתכנן שלד הבנין מענו מס' הטלפון .

עדכון אחרון: 2007-05-09 18:24:24

תגובות

הוסף תגובה