תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת ראשונה - טופס 9 - תצהיר מתכנן השלד -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
להשלמה - תמונה של טופס זה
להלן המלל מתוך הטופס:


טופס 9
(תקנה 2(ה))

תצהיר של מתכנן השלד


אני החתום מטה שם משפחה ופרטי מס' זהות מס' רישיון מהנדס
הגר ב-יישוב רחוב או שכונה מס'
מתכנן השלד של הבנין הנבנה ב-כתובת גוש וחלקה
ועל פי היתר בניה מס'
מצהיר בזה לאמור:
1. אני אחראי לתכנון שלד הבנין הנזכר לעיל והתכנון נעשה על פי כל דין החל על תכנון שלד, בהתאם להיתר הבניה לרבות בהתאם להוראות העוסקות בשלד הבנין בחלק ה' בתוספת השניה (להלן ? חלק ה') וכמפורט להלן:
(א) העומסים האופייניים בבנין חושבו על פי תקן ישראלי, ת"י 412 והעומסים האופייניים השימושיים בבנין הם ;
(ב) עומסי הרוח חושבו על פי תקן ישראלי, ת"י 414;
(ג) תכן עמידות המבנה ברעידות אדמה נעשה על פי תקן ישראלי, ת"י 413;
(ד) הקרקע שבה הוקם הבנין נבדקה והביסוס תוכנן על פי תקן ישראלי, ת"י 940;
(ה) שלד מבטון מזוין תוכנן על פי תקן ישראלי, ת"י 466 על חלקיו;
(ו) שלד מפלדה תוכנן על פי התקן הישראלי, ת"י 1225 חלק 1;
(ז) גשרים לכלי רכב, להולכי רגל ולרכבות תוכננו על פי תקן ישראלי, ת"י 1227;
(ח) כל החומרים והמוצרים המרכיבים את שלד הבנין מתאימים לדרישות התקנים המתאימים והם בהתאם להוראות חלק ה';
(ט) אני מתחייב לבדוק את תוצאות בדיקות שלד הבנין ומרכיביו כפי שיבוצעו על פי התקנים המתאימים ובהתאם להוראות התוספת השניה וליתן הנחיות מתאימות לאחראי לביצוע השלד, ככל שיידרש;
(י) בלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, לא תכננתי כל תקרת צלעות שלא על פי כל דרישות תקן ישראלי, ת"י 466 חלק 2.
2. תכננתי את השלד בהתאם לשיטת הבניה התואמת את הוראות כל דין, לרבות פרט 5.03 בתוספת השניה.
3. במקרה של תוספת לבנין קיים ? תכננתי את השלד באופן שיובטח כי הבנין הקיים יוכל לשאת את העומסים שעשויים להיות מופעלים עליו בשל התוספת לבנין.

ולראיה באתי על החתום
_______________
חתימת המצהיר

עדכון אחרון: 2007-05-09 18:30:39

תגובות

הוסף תגובה