הנחיות משרד הבריאות - תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) - הגדרות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
1. בתקנות אלה -

"בקרת איכות יומית" ? הפעולות הננקטות מדי יום במעבדה כדי להבטיח אמינותן של תוצאות הבדיקות המבוצעות בה;

הל"ת" - כמשמעותו בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל - 1970 שעותק מעודכן מהן מופקד לעיון בכל לשכת בריאות;

"המנהל" -המנהל הכללי של משרד הבריאות או עובד משרד הבריאות שהסמיך;

"ועדת בחינה" - ועדה שמונתה לפי תקנה 62 ט;

"לשכת בריאות" -לשכת הבריאות המחוזית או לשכת הבריאות הנפתית שבתחומה נמצאת המעבדה;

"מגן דוד אדום" - כמשמעותו בחוק מגן דוד אדום, התש"י- 1950

"עובד מעבדה רפואית בכיר" - עובד מעבדה רפואית שהוסמך בידי המנהל במקצוע מעבדה
רפואית לפי תקנה 62 ג;

"רופא מחוזי" - רופא בשירות משרד הבריאות ששר הבריאות הפקידו על לשכת בריאות;

"מוסד רפואי" - בית חולים, קופת חולים, מגן דוד אדום או מרפאה של מוסד ציבורי שאינו פועל למטרות רווחים;

"מועצה למעבדות רפואיות" - מועצה שמונתה לפי תקנה 62 ח;

"מנהל מעבדה" - בעל היתר לנהל מעבדה רפואית לפי תקנה 51

"מעבדה רפואית" או "מעבדה" ? מקום שבו נעשות בדיקות בדגימות שמקורן בבני אדם, למעט תחנה לבריאות המשפחה (טיפת חלב) ומרפאה שרופא מורשה, כמשמעותו בפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז- 1976 , עושה בה בדיקות למטופליו כמפורט בתוספת הרביעית, או שהן נעשות בפיקוחו הישיר;

"מעבדה רפואית מוכרת" - מעבדה רפואית שהכיר בה המנהל לענין עובדים כאמור בתקנות ( 62 א(ב)ו- 62 ה(א)( 1

"מקצוע מעבדה רפואית" - מקצוע מן המקצועות המנויים בתוספת החמישית שהוא תחום עיסוקה של מעבדה רפואית;

"ניהול מעבדה" - לרבות פתיחתה של מעבדה או קיומה;

"ניקוי" - תהליך של סילוק כל זיהום הנראה לעין, הניתן למישוש או הנותן ריח;

"קופת חולים" - כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד - 1994

"תוכנית אבטחת איכות" - הוראות בדבר הרישומים והפעולות שיש לבצעם כדי להבטיח את איכות תוצאות הבדיקות המבוצעות במעבדה רפואית, לרבות הדיווח עליהן;

"תואר אקדמי" - תואר מוכר של מוסד להשכלה גבוהה בישראל שהכירה בו המועצה להשכלה גבוהה או של מוסד להשכלה מחוץ לישראל שהכיר בו המנהל לענין תקנות אלה.

עדכון אחרון: 2007-06-14 10:00:49

תגובות

הוסף תגובה