הנחיות משרד הבריאות - תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) - הוראות כלליות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
פרק א': הוראות כלליות

2. (א) לא ינהל אדם מעבדה רפואית ולא יעסוק בה אלא אם כן נוסף על שאר הוראות תקנות אלה,מתקיימים בה גם אלה:
1) המעבדה רשומה בידי המנהל לפי סעיף 25 (א) לפקודה;
2) לבעל מעבדה שאינה במוסד רפואי גם רשיון עסק, לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968-
3) למנהל המעבדה יש היתר לפי תקנה 51
(ב) רישום מעבדה רפואית הנמצאת בבית חולים, לענין תקנת משנה (א)( 1), יהיה חלק מרישום בית החולים.

3. לבקשה לרישום מעבדה רפואית ולבקשה לרישיון עסק יצורפו נספחים אלה:
1) תרשימים הנדסיים של תנוחה וחתך של המעבדה ובהם יצויינו פרטים אלה:
(א) רחבו, ארכו, גבהו, שטחו ויעודו של כל חדר מחדרי המעבדה;
(ב) מקומם ומידותיהם הפנימיות של כל פתחי האיוורור, ואם היה האיוורור מכני - יצויינו המתקנים וההספקים שלהם;
(ג) סימון ציפוי הקירות, גובה הציפוי וצבעו על גווניו;
(ד) סימון שיפועי הרצפה;
(ה) סימון כל המחוברים הסניטריים, האבזרים, צינורות אספקת המים וצינורות סילוק השפכים, בציון קוטרם ושיפועם, בהתאם לשרטוטים לדוגמא 115 - המופיעים בהל"ת, עמ' 111
(ו) סימון מיקומם של כל סוגי הציוד שבמעבדה;
(ז) סימון מתקני החסנת האשפה ונפחם.
קנה המידה של התרשימים ההנדסיים יהיה 1:100 , אולם לפי דרישת המנהל, יוגש תרשים התנוחה בקנה מידה של 1:50

2) מפה מצבית שבה יצויין -
כל בנין או עצם הנמצאים במרחק של 100 מטרים מגבולות העסק ויעודם, בקנה מידה של 1:250

3) רשימת הציוד והמכשור המעבדתי המתוכנן לפי יעודה של המעבדה.

4) לא יעשה אדם שינויים במבנה המעבדה לאחר הגשת הבקשה לפי תקנה 3, אלא אם קיבל על כך אישור מראש מלשכת הבריאות שבתחומה נמצאת המעבדה.

עדכון אחרון: 2007-05-24 08:14:22

תגובות

הוסף תגובה