הנחיות משרד הבריאות - תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) - עובדים -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
פרק ז' - עובדים

51 . לא ינהל אדם מעבדה ללא היתר מאת המנהל.

52 . לא יינתן לאדם היתר לניהול מעבדה אלא אם הוא -
1) תושב ישראל;
2) בעל השכלה מקצועית מתאימה;
3) בעל ניסיון קודם;
4) בעל כשירות של עובד מעבדה רפואית בכיר כמפורט בתקנה 62 א;
5) לא הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין ראוי לשמש מנהל מעבדה רפואית.

53 . בקשה לקבלת היתר לניהול מעבדה תוגש למנהל באמצעות לשכת הבריאות שבתחום מגוריו של מגיש הבקשה (להלן- המבקש), ויצורפו לה מסמכים המעידים על תואר האקדמי של המבקש ועל הנסיון הקודם שרכש.

54 . השכלה מקצועית מתאימה לעניין תקנה 52(2) היא אחד מתארים אקדמיים אלה:
1) PhD, DSc או MSc במדעי החיים או מדעי הרפואה.
2) תואר רופא מומחה לפי תקנות הרופאים (אישור תואר מומחה ובחינות), התשל"ג - 1973 , מיקרוביולוגיה קלינית או בביוכימיה קלינית.
3) נסיון קודם לעניין תקנה 52 (3) הוא -
1) לבעל תואר Phd, DSc או תואר רופא מומחה כאמור בתקנה 54(2) - 4 שנות עבודה במעבדה רפואית, שמתוכן שנתיים לפחות בחמש השנים האחרונות, כעובד מעבדה בכיר במקצוע מעבדה רפואית במקצוע המעבדה שבו קיבל תעודת עובד מעבדה בכיר כאמור בתקנה 62 ג(א);
2) לבעל תואר MSc - שמונה שנות עבודה במעבדה רפואית, שמתוכן ארבע שנים לפחות - שתיים מהן בחמש השנים האחרונות ? כעובד מעבדה בכיר במקצוע מעבדה רפואית, במקצוע המעבדה שבו קיבל תעודת עובד מעבדה בכיר כאמור בתקנה 62 ג(א).

56 . (בטלה)

57 . ראה המנהל כי נתקיימו במבקש תנאי הכשירות כמפורט בתקנה 52 , ייתן למבקש היתר לניהול מעבדה רפואית.

58 . (א) המנהל רשאי לסרב לתת היתר לניהול מעבדה או לבטל היתר שכבר ניתן אם התקיימו במבקש או בבעל ההיתר אחד מאלה:
1) חדל להיות תושב ישראל;
2) (בטלה);
3) הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש מנהל מעבדה רפואית;
4) גילה, לדעת המנהל, חוסר אחריות, רשלנות או אי יכולת מקצועית;
5) אינו מסוגל, לדעת המנהל, לשמש כמנהל מעבדה בשל מצב בריאותו;
6) הפר הוראה מהוראות תקנות אלה.
(ב) הרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל, רשאי לפנות בערר לשר הבריאות;
הערר יוגש תוך 30 יום מקבלת הודעה על החלטת המנהל.

59 . (בטלה)

60 . (א) מנהל מעבדה רפואית ינהל את המעבדה על פי אמות מידה מקצועיות עדכניות, ימלא אחר הוראות תקנות אלה ויקפיד על -
1) קיומם של נהלים מתאימים לעבודת המעבדה ועדכונם;
;( 2) עריכת בדיקות בהתאם לנהלים האמורים בפסקה 1
3) תיעוד ודיווח נאותים על עריכת בדיקות ועל תוצאותיהם;
4) עריכת תוכנית אבטחת איכות ויישומה;
5) אחזקה שוטפת של הציוד והמתקנים שבמעבדה, לרבות עריכת טיפולים ובדיקות תקופתיות, רישום הטיפולים ומועדי ביצועם.
(ב) מנהל מעבדה יוודא כי לעובדי המעבדה המקצועיים השכלה, כישורים, ניסיון ומיומנות כנדרש לביצוע הבדיקות ברמה נאותה, וכי בדיקות במקצוע מעבדה רפואית בתחום מסוים נערכות בפיקוח עובד מעבדה בכיר באותו מקצוע בהתאם לתקנה 62 ב.

60 א. (בטלה)

61 . מנהל מעבדה הנעדר מן המעבדה לתקופה כמפורט להלן, יוודא כי בהעדרו תנוהל המעבדה בידי ממלא מקום שהוא ?
1) עובד מעבדה רפואית בכיר - לתקופה העולה על שבוע אך אינה עולה על חודש;
2) בעל הכישורים הנדרשים לניהול מעבדה כמפורט בתקנות 54 ו 55- לתקופה העולה על חודש.

62 . לא יבוצעו במעבדה רפואית בדיקות במקצוע מעבדה רפואית אלא אם כן מועסק בה עובד מעבדה בכיר לאותו מקצוע מעבדה רפואית.
62 א. (א) לא יעבוד עובד מעבדה רפואית בכיר במעבדה רפואית אלא אם כן הוא -
( 1) תושב ישראל;
2) בעל השכלה מקצועית מתאימה כאמור בתקנת משנה (ב);
3) בעל ניסיון קודם במקצוע מעבדה רפואית באותו תחום כאמור בתקנת משנה (ב);
( 4) אם השכלתו המקצועית היא כמפורט בתקנת משנה (ב)( 1) או ( 2 ) - עמד בבחינה כאמור בתקנת משנה (ג).
(ב) השכלה מקצועית מתאימה לעניין תקנת משנה (א) היא תואר אקדמי וניסיון קודם בהתאם לאחד מאלה:
1) תואר PhD או DSc במדעי החיים, ביוטכנולוגיה או במדעי הרפואה ושנתיים עבודה במעבדה רפואית מוכרת באחד ממקצועות המעבדה הרפואית;
2) תואר MSc במדעי החיים, ביוטכנולוגיה או הרפואה וארבע שנות עבודה במעבדה רפואית מוכרת באחד ממקצועות המעבדה הרפואית;
3) תואר רופא מומחה במיקרוביולוגיה קלינית או ביוכימיה קלינית ושנתיים עבודה במעבדה רפואית מוכרת במיקרוביולוגיה קליניתאו בביוכימיהקלינית לאחר קבלת תואר מומחה;
4) תואר רופא מומחה במקצוע רפואי אחר שכרוך בו עיסוק בתחום מקצוע מעבדה רפואית ועבודה של שלוש שנים במעבדה רפואית מוכרת באותו מקצוע.
(ג) הבחינה לעניין תקנת משנה (א)( 4) תהיה בתחום מקצועו המעבדתי של הנבחן, ותיערך בעל-פה בפני ועדה מקצועית שיהיו בה שלושה חברים לפחות, שימנה מנהל המחלקה למעבדות במשרד הבריאות מתוך רשימה של מנהלי מעבדות רפואיות מוכרות שהמליצה עליה ועדת בחינה; הבחינה תהיה לפי תכנית שתמליץ עליה המועצה למעבדות רפואיות ושניתן לקבל מהמנהל שנה לפני מועד הבחינה.
62 ב. (א) עובד מעבדה רפואית בכיר יהיה אחראי לעבודה במעבדה הרפואית במקצוע שהוא בעל תעודה בו ויפקח, בעת ובעונה אחת, על שמונה עובדי מעבדה לכל היותר ויקיים את כל אלה:
1) יהיה נוכח במעבדה הרפואית בזמן הפעילות במקצוע המעבדה הרפואית שהוא אחראי לו בשעות העבודה המקובלות;
2) יוודא כי הבדיקות במקצוע כאמור מבוצעות כיאות ויקיים בקרת איכות יומית;
3) יהיה אחראי לאמינות תוצאות בדיקות במקצוע כאמור;
4) ידווח למנהל המעבדה על כל חריגה מקצועית, תקלה, תאונה או מפגע בטיחותי במקצוע מעבדה רפואית שהוא אחראי לו.
(ב) עובד מעבדה רפואית בכיר הנעדר מן המעבדה יוודא כי בהעדרו ימלא מקומו עובד מעבדה רפואית בכיר באותו מקצוע ואם הוא נעדר לתקופה שאינה עולה על חודש, יכול שימלא את מקומו עובד מעבדה רפואית אקדמאי בעל 6 שנות ניסיון באותו מקצוע.
62 ג. (א) המנהל ייתן תעודה של עובד מעבדה בכיר במקצוע מעבדה רפואית למי שמתקיים בו האמור בתקנה 62 א.
(ב) הוראות תקנה 58 יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, גם על סירוב לתת תעודת עובד מעבדה רפואית בכיר או ביטולה.
62 ד.
עבודה מקצועית לביצוע בדיקות אבחנתיות במעבדה רפואית תיעשה ביד אחד מאלה בלבד:
1) מנהל המעבדה;
2) עובד מעבדה רפואית בכיר;
3) בעל תעודת עובד מעבדה רפואית אקדמאי או עובד מעבדה רפואית מוסמך, כמפורט בתקנה 62 ה.
62 ה.
(א) המנהל ייתן תעודה זמנית של עובד מעבדה רפואית אקדמאי למי שנתקיים בו אחד מאלה:
1) הוא בעל תואר אקדמי במדעי החיים, מדעי הרפואה, רפואה, ביוטכנולוגיה, חקלאות או כימיה שנתקיים בו האמור בפסקת משנה (א) או (ב) וכן האמור בפסקת משנה (ג):
(א) תוך 3 שנים מקבלת תוארו האקדמי עבד 600 שעות לפחות של עבודה מעשית במעבדה רפואית מוכרת,שמתוכן 400 שעות במקצוע עיקרי אחד ו- 200 שעות במקצוע עיקרי אחר;
(ב) אם עברו יותר מ- 3 שנים מקבלת תוארו האקדמי, עבד 1200 שעות לפחות של עבודה מעשית במעבדה רפואית מוכרת,שמתוכן 800 שעות במקצוע עיקרי אחד ו- 400 שעות במקצוע עיקרי אחר;
(ג) עמד בבחינה בכתב שערך המנהל במקצוע עיקרי אחד, לפי בחירתו של הנבחן.
2) הוא בעל תואר אקדמי ברפואה מעבדתית.
(ב) המנהל ייתן תעודה זמנית של עובד מעבדה רפואית מוסמך למי שלמד בבית ספר על תיכוני מוכר לעובדי מעבדה רפואית במשך שנתיים ושנתקיים בו האמור בפסקה ( 1) או ( 2) וכן האמור בפסקה ( 3
1) תוך 3 שנים מקבלת תעודת סיום לימודיו כאמור, עבד 600 שעות לפחות של עבודה מעשית במעבדה רפואית;
2) אם עברו יותר מ- 3 שנים מקבלת תעודת סיום לימודיו כאמור, עבד 1,200 שעות לפחות של עבודה מעשית במעבדה רפואית מוכרת, שמתוכן 800 שעות במקצוע עיקרי אחד ו- 400 שעות במקצוע אחר;
3) עמד בבחינה בכתב שערך המנהל במקצוע עיקרי אחד, לפי בחירתו של הנבחן.
(ג) תוקף תעודה זמנית יהיה ל- 12 חודשים והמנהל רשאי לחדש אותה פעמיים.
(ד) המנהל רשאי לתת תעודה קבועה למי שבידו תעודה זמנית והתקיימו בו שני אלה:
1) עבד 12 חדשים רצופים במעבדה רפואית מוכרת; לענין זה, שירות מילואים או שירות צבאי אחר לפי צו שר הביטחון, חופשת לידה כמשמעה בחוק עבודת נשים, התשי"ד 1954- או חופשה אחרת לתקופה שאינה עולה על 30 ימים, לא ייחשבו להפסקת רציפות העבודה.
2) קיבל חוות דעת חיובית על עבודתו ממנהל המעבדה.
(ה) הוראות תקנה 58 יחולו, בשינויים המחויבים לפי הענין, גם על סירוב לתת תעודת עובד מעבדה רפואית אקדמאי או מוסמך או על ביטולה.
(ו) בתקנה זו, "מקצוע עיקרי" - כל אחד מאלה: ביוכימיה קלינית, מיקרוביולוגיה קלינית והמטולוגיה.
62 ו. (א) הבחינות לפי תקנות 62 א(ג), 62 ה(א)( 1)(ג) או (ב)( 3) ייערכו פעמיים בשנה.
(ב) הודעה על מועד בחינה תישלח לכל מי שמבקש להיבחן.
(ג) המנהל יפרסם הודעה על מועד הבחינה שלושים ימים לפחות לפני קיומה, בשני עיתונים יומיים לפחות, שאחד מהם הוא בשפה הערבית.
62 ז. (א) הבחינה תתקיים בשפה העברית או בשפה אחרת, לפי שיקול דעתו של המנהל.
(ב) רשאי להיבחן בשפה שאינה עברית רק מי שעמד קודם לכן, בהצלחה, בבחינת ידע בשפה העברית.
62 ח. (א) המנהל ימנה מועצה למעבדות רפואיות בהרכב זה:
1) נציג אחד של כל מקצוע מעבדה רפואית, שהוא מנהל מעבדה רפואית, לפי המלצות של האיגודים המדעיים כמפורט בתוספת השישית, לפי הענין;
2) שני נציגים של מוסדות להשכלה גבוהה המכשירים עובדי מעבדה רפואית;
3) שני נציגים של קופות חולים שהם מנהלי אגף המעבדות בהן;
4) נציג אחד של הארגון המקצועי המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי מעבדה, שהוא מנהל מעבדה;
5) נציג אחד של ארגון מייצג של מעבדות פרטיות, שהוא מנהל מעבדה;
6) מנהל המחלקה למעבדות במשרד הבריאות.
(ב) יושב ראש המועצה ימונה בידי המנהל מבין חבריה.
(ג) המועצה תקבע את דרכי עבודתה.
(ד) תפקידי המועצה הם:
1) להמליץ למנהל על תכנית לימודים למקצועות מעבדה רפואית;
2) לסווג את סוגי הבדיקות המבוצעות בכל מקצוע מעבדה רפואית;
3) להמליץ לשר על שינוי התוספת החמישית;
4) להמליץ על תכנית לאבטחת איכות במעבדות רפואיות;
5) להמליץ למנהל על נציגיה בועדות בחינה לפי תקנה 62 ט;
6) להמליץ למנהל על הכרה במעבדות, הן לענין תקנה 62 א(ב) והן לעניין תקנה 62 ה(א);
7) לייעץ למנהל לפי בקשתו בכל נושא בתחום מעבדות רפואיות.
62 ט. (א) המנהל ימנה ועדת בחינה במקצועות מעבדה רפואית, בהרכב זה:
1) שלושה נציגים של המועצה למעבדות רפואיות שהם מנהלי מעבדה
רפואית, בעלי תעודת עובד מעבדה בכיר במקצוע ביוכימיה קלינית, מיקרוביולוגיה קלינית והמטולוגיה, נציג אחד בכל מקצוע;
2) שני נציגים של מוסדות להשכלה גבוהה המכשירים עובדי מעבדה רפואית, כל אחד ממוסד אחר;
3) מנהל האגף למקצועות רפואיים במשרד הבריאות;
4) מנהל המחלקה למעבדות במשרד הבריאות.
(ב) תפקידי הועדה הם:
1) לקבוע רשימה של נושאים לבחינות במקצועות מעבדה רפואית;
2) להמליץ על רשימת בוחנים בכל מקצוע מעבדה רפואית, לענין תקנה 62 א(ג);
3) להכין את הבחינות בכתב לענין תקנות 62 ה(א)( 1)(ג) ו- 62 ה(ב)( 3 )
62 י. בעד בחינה כאמור בתקנות 62 א(ג), 62 ה(א)( 1)(ג) ו- (ב)( 3), תשולם אגרה בסכום כמפורט בפרט 22 בתוספת השניה לתקנות אגרות בריאות, התשמ"ט ? 1989

עדכון אחרון: 2007-05-24 08:17:36

תגובות

הוסף תגובה