הנחיות משרד הבריאות - תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) - מים, ביוב ופסולת מוצקה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
פרק ד': מים, ביוב ופסולת מוצקה

24 . המים הנכנסים למבני המעבדה יהיו באיכות מי שתיה, כמשמעותה בתקנות בריאות העם . (איכותם התברואית של מי שתיה), תשל"ד - 1974

25 . (א) צינורות או מתקנים למי שתיה או המכילים מי שתיה במבני המעבדה, לא יהיו מחומר מכיל עופרת או נחושת או חומר רעיל אחר.
(ב) מים חמים וקרים יעמדו לרשות העובדים במעבדה במשך כל שעות העבודה בה.

26 . בין פי צינור מי השתיה הנכנס למיכל לבין מיכל שאינו סגור הרמטית, יהיה מרווח אויר של 40 מ"מ לפחות.

27 . בור, מכל או כלי אחר לאגירת מים יהיה מוגן בפני חדירת גוף זר.

28 . (א) צנרת השפכים במעבדה תהיה -
1) תקינה ושלמה בכל עת;
2) בקוטר שיאפשר העברת נוזלים סדירה ומלאה;
3) ללא חיבור עם צינור מי שתיה;
4) מאווררת באמצעות צינורות איוורור.
(ב) בתכנון צנרת השפכים יש להביא בחשבון -
1) את התכונות הקורוזיביות של פסולת נוזלית;
2) מניעת חדירת שפכים אל צנורות מי שתיה;
3) מניעת זרימת שפכים חוזרת למבני המעבדה.

29 . שפכים שאינם נכנסים לרשת ביוב ציבורית, יסולקו באופן שיניח את דעתו של המנהל, כדי שלא יגרם נזק או מפגע למעבדה או לסביבה.

30 . (א) לא יוזרמו שפכים פעילים באופן כימי לצנרת השפכים, אלא אם עברו תהליך נטרול להנחת דעתו של המנהל.
(ב) לא יוזרמו שפכים המכילים מיקרואורגניזמים פתוגניים לצנרת השפכים אלא אם חוטאו, להנחת דעתו של המנהל.

31 . (א) פסולת מוצקה, הנוצרת תוך הליכי הבדיקות, תיאסף בכלי-קיבול מיוחדים אשר יהיו -
1) מסומנים "פסולת מוצקת";
2) מצויים בקרבת מקום ביצוע הבדיקות;
3) ניתנים להזזה בנקל;
4) עשויים מחומר חלק בלתי מחליד ואינו סופג רטיבות;
5) ניתנים לפתיחה ללא מגע יד.
(ב) כלי הקיבול ינוקו עם הרחקת הפסולת המוצקת מהם ויישטפו במים זורמים.

32 . פסולת הנוצרת במעבדה תטופל ותסולק בהתאם לתקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים), התשנ"ז - 1997

33 . (בטלה)

34 . שפכים מניקוי המכל וכלי הקיבול לפסולת מוצקה יורחקו דרך מחסום רצפה אל נקז הבניין.

35 . (בטלה)

36 . אין להשתמש בחומר כימי שהוא, אם נוזלי או מוצק, לחיטוי גופות של בעלי חיים.

37 . (בטלה)

עדכון אחרון: 2007-05-24 08:16:00

תגובות

הוסף תגובה