הנחיות משרד הבריאות - תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) - שונות -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
פרק ח': שונות

63 . לא יכנס לחדר מעבדה אדם שלא הורשה לכך בידי מנהל המעבדה או מי שהוא הסמיכו לכך.

64 . דין מחברות ורישומים של מעבדה כדין רשומה רפואית לעניין חוק זכויות החולה, התשנ"ו - 1996 וכל דין אחר.

65 . נמצאה בבדיקה תוצאה חיובית לקיומה של מחלה מן המפורטות בתוספת השניה לפקודה, ידווח מנהל המעבדה על תוצאת הבדיקה לרופא המחוזי ולרופא שביקש את הבדיקה וכן למנהל המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות, על פי בקשתו.

66 . בכל מקרה של תוצאת בדיקה חיובית למחלה מן המחלות המופיעות בתוספת השניה של פקודת בריאות העם 1940 , יש לשלוח דגימות מתאימות, לשם אישור, למעבדות לבריאות הציבור שליד לשכת הבריאות או למרכז הארצי המתאים המפורש בתוספת השלישית.

67 . המנהל, מנהל המחלקה למעבדות במשרד הבריאות, רופא מחוזי או מי שהרופא המחוזי הסמיכו בכתב, יהיה רשאי לבדוק תוצאות או רישומי המעבדה.

67 א. (בטלה).

68 . תחילתן של תקנות אלה שלושים יום מיום הפרסום.

69 . אישור לניהול מעבדה שניתן על ידי משרד הבריאות והיה בתוקף ערב תחילתן של תקנות אלה, ייראה כהיתר לניהול מעבדה שניתן תקנות אלה.

70 . לתקנות אלה ייקרא "תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות), התשל"ז- 1977

עדכון אחרון: 2007-05-24 08:18:10

תגובות

הוסף תגובה