הנחיות משרד הבריאות - תקנות בריאות העם (מעבדות רפואיות) - ציוד וריהוט -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
פרק ה: ציוד וריהוט

38 . ציוד וריהוט במעבדה, לרבות מכסי בטיחות וכיסויי מגן, יהיו -
1) שלמים, חלקים, נקיים ותקינים;
2) מחומר שאינו סופג רטיבות, אינו מתקלף, ואינו מותקף על ידי החמרים הבאים במגע עמו;
3) ניתנים לניקוי ולחיטוי בנקל;
4)ניתנים לפירוק בנקל, לצורך ניקוי.

39 . ציוד שאינו ניתן להזזה, יוצב באופן שניתן יהיה לנקותו ניקוי יעיל ויסודי מכל צדדיו ומתחתיו.

40 . בכל מעבדה יהיה ציוד בטיחות כנדרש על פי תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א 2001- , לענין מעבדות רפואיות וכן ארגז לעזרה ראשונה כאמור בתקנות. הבטיחות בעבודה (עזרה ראשונה במקומות עבודה), התשמ"ח - 1988

עדכון אחרון: 2007-05-24 08:16:32

תגובות

הוסף תגובה