תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מתקני תברואה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

חלק א - מתקני תברואה


1.01 בחלק זה -
"מיתקן תברואה" - (נמחקה);
"מעבדה מאושרת" - (נמחקה).

1.02 לכל דירה וחלק אחר מבנין המיועד לשימוש בני-אדם יסופקו מים ראויים לשתיה וטובים לבריאות שלא באו במגע ואין להם קשר עם אספקת מים רעים ואינם עלולים להזדהם על-ידי זרימה חוזרת או גישות חוזרות.

1.03 לא יחובר בנין או חלק ממנו לרשת אספקת המים, אלא אם הותקן לכל דירה, משרד, חנות או יחידה כיוצא באלה מד-מים נפרד שבאמצעותו תחובר הרשת האמורה לכל יחידה כאמור.

1.04 אספקת מים בצנרת של מיתקני תברואה תהא בכמות ובלחץ המאפשרים את פעולתם התקינה והשקטה בתנאי שימוש רגילים.

1.05 (א) לא יותקן מיתקן תברואי אלא אם תוכנן באופן שימנע בזבוז מים ותידרש כמות מים מינימלית להפעלתו וניקויו כהלכה.

(ב) מיתקן תברואי יהיה בהתאם לתקן הישראלי, ת"י 1205, למעט 1205.5 (מקלטים).

1.06 (א) לא יותקנו מכשירי חימום ומיכלי מים חמים אלא אם תוכננו והותקנו באופן שתימנע התפוצצותם מחימום יתר.

(ב) מכשירי חימום ומיכלי מים חמים יהיו בהתאם לתקן הישראלי ת"י 1205, למעט 1205.5 (מקלטים).

(ג) חומר הבידוד של מכשירים ומיכלים כאמור לא יהיה דליק.

(ד) בדיקת אי דליקותו של חומר בידוד כאמור תיערך בהתאם לתקן ישראלי ת"י 755.

1.07 בכל דירה וחלק אחר מבנין המיועד לשימוש בני- אדם יותקנו סידורים תברואיים בכמות מספקת כנדרש בהל"ת, ובלבד שיותקנו בהם לפחות אסלה אחת, משטף אחד, וקבועה אחת אחרת למטרת רחיצה.

1.08 (א) קבועות שרברבות יהיו עשויים מחומר חלק ובלתי סופג ולא יהיו בהן דפנות סמויות העלולות לצבור זוהמה.

(ב) קבועות כאמור יותקנו בחדר מואר ומאוורר ובמקום שהגישה אליהן נוחה.

1.09 (א) לא תחובר קבועה למערכת הנקזים במישרין אלא אם כן צוידה במחסום בעל חתם מים או במחסום הכולל חומר נוזלי מיוחד המיועד לכך.

(ב) במשתנה בעלת מחסום הכולל חומר נוזלי מיוחד, המותקנת בבית שימוש בבנין ציבורי כהגדרתו בסעיף 158ב לחוק, יובטחו האמצעים לאחזקתה התקינה.

1.10 (א) צנרת מיתקני תברואה תהא מתוכננת ובנויה באופן המבטיח את פעולתה התקינה.

(ב) צנרת מיתקני תברואה תהיה בהתאם להל"ת ולתקן הישראלי, ת"י 1205, למעט 1205.5 (מקלטים).

1.11 עלולים שפכים לחדור אל מערכת נקזים של שרברבות על- ידי זרימה חוזרת, יותקנו סידורים מתאימים למניעת הצפתו של הבנין.

1.12 (א) מערכת הביוב והנקזים תיבנה באופן שלא תיסתם ולא יצטברו בתוכה זוהמה או משקעים.

(ב) במערכת הביוב והנקזים יהיה מספר מספיק של פתחי ניקוי במקומות נוחים לגישה לצורך ניקויה.

1.13 כל בנין שהותקנו בו קבועות שרברבות ובקרבתו קיים ביוב ציבורי, יחובר לביוב כאמור.

1.14 בבנין כאמור בסעיף 1.13 אשר אין בקרבתו ביוב ציבורי תותקן מערכת סילוק שפכים פרטית המתאימה לצרכי הבנין.

1.15 בכל בנין יותקנו אמצעי הגנה נגד זרימה חוזרת של שפכים אל קבועות, מכלים או מכשירים שזיהומם מהווה סכנה מיוחדת לבריאות; במקרים אלה יחוברו הקבועה, המכל או המכשיר בדרך עקיפה אל מערכת הנקזים של הבנין כמפורט בהל"ת.

1.16 לא יסולקו לאדמה, למקוה מים או לזרם מים שפכים ופסולת ממיתקני תברואה העלולים לזהם מים עיליים או תת- קרקעיים, אלא אם הותקן מיתקן או נעשה סידור לטיהורם.

1.17 הצינורות בבנין יאוורו על- ידי סחרור אוויר, כדי למנוע בתנאי שימוש רגילים התרוקנות המחסומים מפעולות גישות, שאיפה או שבירת חתמי המים כמפורט בהל"ת.

1.18 כל סיים איוור יגיע אל איוור החוץ ויותקן בגובה ובאופן שתימנע סתימתו או החזרת אוויר דרכו לבנין כמפורט בהל"ת.

1.19 מי גשם מגגות, מרצפות, ממרפסות ומכלל שטח הנכס יוטפלו כמפורט להלן:

(1) הם יוחדרו לקרקע בתחום הנכס ובלבד שמדובר בקרקע מחלחלת;

(2) שוכנע המהנדס כי אין קרקע מחלחלת בנכס ? יוחדרו מי הגשם לקרקע מחלחלת בנכס סמוך ובלבד שהתקבלה על כך הסכמת בעל הנכס הסמוך; בפסקה זו, "נכס סמוך" ? נכס הגובל בנכס נושא הבקשה או מצוי בקרבתו לרבות שטח ציבורי בבעלות הרשות המקומית;

(3) שוכנע המהנדס כי אין דרך להחדיר את מי הגשם לקרקע מחלחלת כאמור בפסקאות (1) ו-(2), יסולקו המים למערכת ניקוז או תיעול, שאינה מחוברת למערכת הביוב, באופן שלא ייגרם כל נזק או מפגע לבנין או לסביבה, הכל כמפורט בפרק 7 בהל"ת.

1.20 האמור בחלק זה אינו גורע מהוראות חלק ז' בנוגע לאספקת מים, ומיתקני תברואה בבתים גבוהים ורבי- קומות.

1.21 (א) מיתקני תברואה ייבנו ויותקנו לענין מילוי אחר הוראות אלה, בהתאם להל"ת ולכללי המים (אבזרים לצרכי בית), תשכ"ד- 1964.

(ב) בבית שימוש בבנין ציבורי כהגדרתו בסעיף 158ב לחוק, יהיה שטח המדור המיועד לנשים ומספר הקבועות שבו, בהתאם לקבוע ב"טבלת סידורים תברואיים מינימליים בבנינים" (בסעיף זה - הטבלה) שבהל"ת, לפי סוג הבנין.

(ג) במוסדות חינוך, בתי תפילה ובמוסדות קהילתיים אחרים,? שלגביהם יוכיח מבקש ההיתר, להנחת דעתו של המהנדס, כי מספר הנשים הצפויות להשתמש בבנין שיוקם, קטן ממספר הגברים, יפחת השטח בבית השימוש הציבורי לנשים ומספר הקבועות שבו מזה של הגברים, בהתאם לקבוע בטבלה.

(ד) בבית שימוש בבנין ציבורי, המצוי בחלקו של הבנין הפתוח לקהל הרחב תותקן יחידת החתלה לשימוש הציבור ותותאם לפי התקן הישראלי, ת"י 5115 חלק 3 ? יחידות החתלה; יחידות החתלה לשימוש ציבורי; יחידת ההחתלה תותקן במדור המיועד לגברים ובמדור המיועד לנשים ובאופן שיהיה נגיש גם לנכה בכיסא גלגלים; בבית שימוש כאמור שבו קיים גם מדור לגברים ולנשים כאחד, ניתן להסתפק בהתקנת יחידת ההחתלה בו בלבד ובתנאי שלא יפגע באפשרות להשתמש בתא לפי ייעודו.

1.22 (א) חמרים ומוצרים של מיתקן תברואה ואופן התקנתם, ייבדקו על ידי מעבדה מאושרת בהתאם להל"ת ולהוראות האחראי לביקורת על התקנתו של מיתקן תברואה, אם ניתנו הוראות כאלה ובמידה שאין בהן כדי להקל על ההוראות שבהל"ת ובהתאם לתקן הישראלי, ת"י 1205, למעט 1205.5 (מקלטים).

(ב) נקבע בממצאי מעבדה מאושרת כי חומרים או מוצרים של מיתקן תברואה, או אופן התקנתם, אינם בהתאם להל"ת, להוראות האחראי לביקורת או לת"י 1205, תמסור המעבדה המאושרת הודעה על כך לועדה המקומית, תוך שבעה ימים.

(ג) מבקש ההיתר ימסור לועדה המקומית את חוות דעתם של האחראי לביקורת ומתכנן מיתקן התברואה בנוגע לממצאי המעבדה המאושרת וכן את הוראותיהם לתיקון החומרים, המוצרים או אופן ההתקנה, בהתאם להל"ת או לתקן, לפי הודעת המעבדה המאושרת.

עדכון אחרון: 2007-05-09 18:40:31

תגובות

הוסף תגובה