תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - מיון בנינים ושימוש בחומרי בניה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

חלק י"ד ? מיון בנינים למטרות מסוימות ושימוש בחומרי בניהסימן א' ? מיון בנינים והשימוש בהם לפי תגובותיהם בשריפה

14.00 (א) ינהגו לפי תקן ישראלי ת"י 921, הממיין ומסווג בנינים לפי דרגת סיכון האש שבהם ולפי חמרי בניה המותרים לשימוש בהתאם? לתגובותיהם בשריפה.

(ב) בענינים המפורטים בסעיף קטן (א) והנוגעים לבנינים שנועדו כולם או מקצתם למלאכה, תעשיה, אחסנה ובנינים לצרכי חקלאות, ינהגו לפי האמור בתקנה 16 של תקנות אלה;
סעיף קטן (א) לא יחול, אולם בבואה להשתמש בסמכותה לפי תקנה 16 כאמור, תתייעץ הוועדה המקומית עם רשות הכבאות.

(ג) לענין בדיקת דרגת דליקותם של חמרי בניה כאמור בסעיף זה, ינהגו לפי תקן ישראלי ת"י 755.

(ד) אין להוכיח את קיומם של התנאים שבסעיף זה על-ידי בעל ההיתר, אלא באמצעות תעודה של מעבדה מוכרת כמשמעותה בסעיף 5.01.

סימן ב' ? השימוש בזכוכית

14.01 השימוש בזכוכית בבניה יהיה בהתאם לתקן הישראלי ת"י 1099 חלק ז.


סימן ג' - אסבסט


14.02 לא יינתן היתר לבניה באסבסט, למעט היתר להריסת בנין או חלק מבנין העשוי אסבסט או לפינוי אסבסט מהנכס.

עדכון אחרון: 2007-05-10 09:51:02

תגובות

הוסף תגובה