תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - בריכות למי שתיה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

חלק י"ח ? בריכות למי שתיה


18.00 (א) לענין חלק זה תהא למונחים שהוגדרו בחלק ה1 לפקודת בריאות העם, 1940, המשמעות שיש להם באותו חלק ה1, והוא כשאין כוונה אחרת מפורשת או משתמעת.

(ב) בחלק זה, "מיגון" ? אמצעים טכניים למניעת הרעלתם של המים שבבריכה למי שתיה.18.01 חלק זה חל על היתרים להקמת בריכה למי שתיה, לשינוי מבנה ולשינוי תנאי השימוש בה.


18.02 האבזרים של מיגון יותקנו בבריכה למי שתיה, בהתאם לתרשים סכמתי שבשרטוט ? נספח א' לחלק זה.18.03 (א) מסביב לנכס שעליו ניתן ההיתר תוקם גדר, כמפורט בשרטוט ? נספח א'.

(ב) לא אפשרו גודלו של הנכס או צורתו את הקמתה של הגדר, כמפורט בסעיף קטן (א), וקו הבנין של מבנה הבריכה, כולו או מקצתו, חופף את גבול הנכס, יותקן באותו מקום מיגון מעל הקיר של הבריכה; מיגון זה יהא זהה לחלק העליון של הגדר, כמתואר בנספח א', לרבות הקונצרטינה.

(ג) לא ניתן, מטעמים שבמראה החיצוני, להקים גדר, כמפורט בסעיף קטן (א), מותר להקים במקומה גדר מאבן או מבטון או מחומרים קשיחים אחרים, ואם נחה דעתה של הוועדה המקומית שגדר זה מהווה מכשול יעיל בפני חדירה.
18.04 למניעת טיפוס על מבנה הבריכה, יותקן מחסום, כמפורט בשרטוט ? נספח ב'.

18.05 הפתח לכניסה למבנה הבריכה יצוייד במכסה פלדה, כמפורט בשרטוט ? נספח ג'.

18.06 תקרת הבריכה תהא בנויה מבטון מזויין "ב-30"; עוביה לא יפחת מ-5 ס"מ.

18.07 בבריכה יותקן מחוון גובה המים ואיטום המחוון, הכל כמפורט בשרטוט ? נספח ד', או התקן אלקטרוני שתפקידו להראות את גובה המים בבריכה והמבטיח איטום מוחלט של המקום בו ההתקן חודר לתוך הבריכה.

18.08 יותקנו צינורות איוורור בבריכה, במספר ובדרך כמפורט בשרטוט ? נספח ה'.

בריכות למי שתיה ? מיגון
נספח א'
(סעיפים 18.02 ו-18.03)
נספח ב'
(סעיף 18.04)
מחסום למניעת טיפוס על הבריכה
נספח ג'
(סעיף 18.07)
מכסה פלדה חד-כנפי לפתח בבריכה
נספח ד'
(סעיף 18.07)
מחוון גובה המים בבריכה
נספח ה'
(סעיף 18.08)
צינורות איוורור

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:24:12

תגובות

הוסף תגובה