תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - צנרת טלפון -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

חלק ט': צנרת טלפוןסימן א': פרשנות

9.01 בחלק זה ?
"בנין עזר" ? כמשמעותו בסעיף 1.00.1 לתוספת השלישית;

"דירה" ? חדר או תא או מערכת חדרים או תאים שנועדו לשמש יחידה למגורים, לעסק, למלאכה או תעשיה, למקלט או לכל צורך אחר, למעט מערכת חדרים המיועדים למגורים בישובים חקלאיים ולמעט בנין עזר; לענין זה, "ישוב חקלאי" ? ישוב שמרבית תושביו חקלאיים;

"צנרת כניסה" ? צנרת טלפון שמחוץ לקו הבנין;

"קו טלפון" ? זוג חוטי נחושת העטופים בידוד;

"קוטר נומינלי" ? ציון מספר מקובל המשמש למיונם לפי הגודל של הצינורות ושל אבזריהם;

"קופסה סופית" ? קופסה לחיבור מכשיר הטלפון;

"רשות התקשורת" ? המנהל הכללי של "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ או מי שהוא הסמיך לכך בכתב;

"תא כבלים" ? תא תת-קרקעי במפגש צינורות המיועדים לכבלי טלפון;

"תותב" ? מיתקן המגן בקצה הצינור;

"תיבת הסתעפות ראשית" ? ארגז המיועד למקום חיבור של קווי טלפון בצנרת כניסה עם קווי טלפון בצנרת טלפון שבבנין;

"תיבת הסתעפות משנית" ? ארגז המיועד למקום חיבור של קווי הטלפון בצנרת טלפון שבבנין;

"קופסת מעבר" ? קופסת עזר להעברת קווי טלפון.


סימן ב': תחולה לגבי דירות

9.02 (א) חלק זה יחול על התקנת צנרת טלפון המיועדת לדירה.

(ב) בנין שלא חלות לגביו הוראות חלק זה ומבקש היתר רוצה להתקין בו צנרת טלפון, לא יינתן היתר אלא עם מילוי ההוראות שבחלק זה.

עדכון אחרון: 2007-05-10 09:15:22

תגובות

הוסף תגובה