תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - בנינים גבוהים ואחרים -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

חלק ז': הוראות מיוחדות בנוגע לבנין גבוה, לבנין רב-קומות ולבנינים אחרים


7.00.01 ?בחלק זה ?

"דלת אש" ? דלת שנתקיימו בה שלושה אלה:
(1) הדלת תהא עמידת-אש למשך זמן שיקבע עורך הבקשה או האחראי לביקורת, לפי הענין, ושלא יפחת מחצי שעה;
(2) הדלת תתאים לתקן הישראלי, ת"י 1212 בשים לב לאמור בפסקה (1);
(3) נתקיימו בה דרישות בטיחות נוספות וכיוצא באלה שיקבע אותן עורך הבקשה או האחראי לביקורת, לפי הענין.

"חדר מדרגות מוגן" ? חדר מדרגות בתוך בנין, אשר כל מרכיביו בנויים מאלמנטים עמידי אש ולא יהיו בו חמרים דליקים, והמופרד מכל חלק אחר של הבנין על-ידי דלתות אש;

"חומר דליק" ? כמשמעותו בתקן ישראלי ת"י 755;

"מחיצת אש" ? מחיצה המיועדת להגביל את התפשטות האש ועמידות אש שלה תהיה 2 שעות לפחות;

"מינהרה" ? חלק אופקי בבנין להעברת צנרת של דלק, חשמל, מים, מיזוג אוויר וכיוצא באלה;

"מיתקן טכני" ? לרבות לוח חשמל, מונה גז, מיתקן לסילוק אשפה;

"מיתקני בטיחות אש" ? לרבות ציוד ומיתקנים המשמשים לכיבוי ולמניעת דליקות;

"מערכת מדרגות חיצונית" ? מערכת מדרגות הסמוכה לקיר החיצון של הבנין, אשר כל מרכיביה בנויים מאלמנטים עמידי אש ולא יהיו בה חמרים דליקים, והמופרדת מהבנין על-ידי דלתות אש;

"מפעל אספקת מים מקומי" ? מפעל לאספקת מים עירוני או אזורי או אחר, שאושר על-ידי הרשות המקומית ורשות הבריאות;

"מ"ר" ? מטר מרובע;

"פיר" ? חלל אנכי בבנין להעברת צנרת, תאורה, איוור וכיוצא באלה, ולמעט פיר של מעלית;

"פרוזדור" ? חלק מבנין המוביל מדלת הכניסה של דירה או חלק אחר של בנין, אל חדר מדרגות מוגן או מערכת מדרגות חיצונית או דרך יציאה אחרת;

"קיר-אש" ? קיר המיועד לחיוץ הבנין לחלקים או להפרדת הבנינים הסמוכים, כדי להגביל את התפשטות האש, ושעמידות אש שלו תהיה 4 שעות לפחות;

"רשות כבאות" ? כמשמעותה בחוק שירותי הכבאות, תשי"ט? 1959;

"שלד" ? כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה (חישובים סטטיים ותכניות קונסטרוקציה), תשכ"ח?1968.


7.00.02 ?הוראות סימנים א', ב, ג', ד', ה', ו', י"ד, ט"ז ו-י"ז יחולו על בנין גבוה ובנין רב-קומות בלבד, זולת אם נאמר אחרת בחלק זה או חלק י"ז.

עדכון אחרון: 2007-05-10 07:37:01

תגובות

הוסף תגובה