תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - בתים יבילים-ארעיים -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

חלק י"ט: בתים יבילים-ארעיים


19.00 בחלק זה ?
"בית יביל-ארעי" ? בנין בן קומה אחת שבו יחידת דיור אחת או שתי יחידות דיור ושמשקלו ומידותיו מאפשרים העברתו ממקום למקום, בשלמותו או בחלקים, על ידי גרירתו או על ידי הובלתו.19.01 הוראות חלק זה יחולו על הקמתם של בתים יבילים-ארעיים במקום פלוני שאליו הועברו ממקום אחר שבו נסתיים תהליך הכנתם לצורך הקמתם.19.02 המקים בית יביל-ארעי על פי היתר, יהא פטור מקיום יתר הוראות תוספת זו, בקשר להקמתו של הבית האמור, למעט הוראות חלק ט"ז, אם קוימו בהקמת אותו בית הוראות המפרט של מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 412 לענין בתים ארעיים למגורים מחודש כסלו תשנ"א (דצמבר 1990).19.03 אין בהוראות חלק זה כדי לגרוע מסמכויות ועדה מקומית לפי תקנה 16 ומסמכויות אחרות של מוסדות התכנון לפי כל דין.

עדכון אחרון: 2007-05-10 11:24:49

תגובות

הוסף תגובה