תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  

חלק ב': גדלם, איוורם ותאורתם של חלקי בנין


הגדרות2.01 בחלק זה -
"גובה" - המרחק האנכי בין המפלס העליון של רצפה לבין המפלס התחתון של תקרה או תקרת משנה באותו חלל;

"דירה" - מערכת חדרים בעלת כניסה נפרדת המיועדת למגורי אדם, לרבות חדר מגורים, מטבח וחדר שירות שלה, ויכול שתכלול פרוזדור, אולם כניסה ומרפסת;

"חדר מגורים" - חדר המיועד למגורים, למעט מטבח, חדר שירות, פרוזדור ומרפסת;

"חדר שירות" - חדר אמבטיה, בית שימוש, מזווה או חדר ארונות;

"חלון" - פתח המשמש אמצעי תאורה ואיוור טבעיים והפונה לשמים, לרחוב, למרפסת הסגורה בתריס בלבד, או לחצר, לרבות אשנב, דלת מזוגגת או פתח אחר כיוצא באלה;

"חצר חיצונית" - חצר הגובלת בצד אחד או יותר עם דרך או שטח פתוח אחר;

"יציע" ו"עליית גג" - כמשמעותם בתוספת השלישית;

"מטרה עיקרית" ו"מטרת שירות" - כמשמעותם של מטרה עיקרית ומטרה של מתן שירותים נילווים כמתואר בתקנה 9 לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), תשנ"ב- 1992;

"צינור איוור" - חלל מוקף קירות המזדקף עד מעבר לגג והמשמש מוצא לאדים ולאוויר מזוהם מחדרי השירות וחדרים אחרים בבנין;

"קיר מסך" - קיר חיצון העשוי ברובו זכוכית;

"רוחב מינימלי" - מרחק מינימלי בין חלקי בנין הנמדד על ידי ניצב;

"שטח" - שטח רצפתו של חלק בנין הנמדד בין קירותיו;
"שטח חלון" - שטח הפתח שבו מותקן החלון, לפי מידות הבניה החיצוניות המינימליות;

"תקרת משנה" - תקרה לצורך אקוסטיקה או קישוט המותקנת מתחת למפלסה התחתון של תקרה.

2.02 הוראות חלק זה אינן באות לגרוע מכוחן של תקנות המלאכות והתעשיות (הסדרתן).

עדכון אחרון: 2007-05-09 18:42:05

תגובות

הוסף תגובה