תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - בניה במרווחים ומעבר לקו רחוב -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (1)  

חלק ד' ? בניה במרווחים ומעבר לקו רחוב


4.01 בחלק זה -

"אומנה" - עמוד תמיכה או עמוד נושא קורה לחיזוק הבנין;

"ארגז רוח" - מבנה העוטף מזחילה וסוגר את המרווח הנוצר בין אגדי גג משופע וקיר חיצון של בנין;

"בליטה" - תקרה, עמוד, כרכוב או חלק אחר של בנין הבולט מקירותיו החיצוניים כלפי חוץ;

"בנין קיים" - בנין שניתן לגביו היתר בניה ערב תחילתן של תקנות אלה;

"ברי-סול" - אלמנט בולט בחזית בנין ובו לוחות אופקיים או אנכיים להסתרה מפני השמש;

"גבלית" - חלק מבנין הבולט מקירו החיצוני של הבנין;

"גשמה" - צינור אנכי הקולר את מי הגשם מהגג ומובילם את נקז גשמים או אל אמצעי סילוק אחר;

"חצר אנגלית" - שטח בחצר הבנין, שמפלסו מתחת למפלס הקרקע או המדרכה הסמוכה, המיועד לספק אור ואוורור לשטחים ולחללים במרתף הבנין;

"כרכוב" - גגון בולט ממבנה המשמש למטרת הצללה, הגנה מפני השמש או לנוי;

"מדרכה" - שטח המיועד למדרכה כחלק מדרך לרבות שטח הגובל בדרך ושבו יש זכות מעבר לציבור;

"מזחילה" - תעלה פתוחה אופקית, הקולטת מי גשם מגג משופע של בנין או של חלק ממנו ומובילה אותם אל הגשמה;

"מצללה (פרגולה)" - כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת), התשכ"ט-1968;

"סף" - אדן או מפתן, במישור התחתון של פתח, המקשר את שתי מזוזות הפתח;

"תקנות חישוב שטחים" - תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992.


4.02 (א) יראו כל תכנית כאילו היא מתירה את הקמתם של בנינים, על חלקיהם, כמפורט בחלק זה והוא כשאין הוראה מפורשת בתכנית האוסרת בניה זו.

(ב) נקבעו בתכנית הוראות מפורשות לענין או לענינים הקבועים בחלק זה, ינהגו בנושאים אשר פורשו בתכנית לפי הוראות התכנית, ובכל יתר הנושאים שחלק זה דן בהם ינהגו לפי חלק זה; ואולם לא תאושר בתכנית בליטה מעבר לקו הרחוב במידה העולה על המידות המפורטות בסימן זה.

(ג) אין באמור בסימן זה כדי להוסיף שטחי בניה מעבר לשטחי הבניה המותרים בהתאם להוראות תקנות חישוב שטחים.

עדכון אחרון: 2009-12-30 13:02:36

תגובות

הוסף תגובה  

 שימוש באתר

  nadavb - 30.12.09 (13:02)    דוא"ל לכותב   

אני מחפש הוראה המאפשרת לחרוג בקו בניין קדמי עם ממ"ד. הבנתי שצריך להיות בתוספת השנייה של תקנות "בקשה להיתר", אך אני לא מצליח להגיע לעמודים הבאים באתר מעיבר לעמוד הראשון. מישהו יכול לסייע? תודה.