תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - בניה במרווחים ומעבר לקו רחוב - בליטות המותרות מבנין -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
4.03 ועדה מקומית תבא רשאית, בכפוף להוראות חלק זה, להתיר בנייתן של הבליטות המפורטות בטור א' בטבלה שלהלן (להלן ? הטבלה) ובלבד שלא יבלטו מעבר למרחק כמפורט בטור ב' בטבלה או שאורכן, ביחס לרוחב המדרכה, לא יעלה על הקבוע בטור ג' בטבלה, הכל לפי הקטן, וכן שנתקיים בהן האמור בטורים ד' ו-ה' בטבלה ויתר הוראות חלק זה:מלל הטבלה (עבור מנועי חיפוש)
טור א' טור ב' טור ג' טור ד' טור ה'
1 2 3
מספר סוג בליטה אורך הבליטה מקו בנין צדי או אחורי אורך הבליטה מקו בנין קדמי שאיננו קו רחוב אורך הבליטה מקו בנין קדמי שהוא קו רחוב אורך הבליטה ביחס לרוחב מדרכה מרחק אופקי מינימלי בין אבן שפת מדרכה לבין קצה הבליטה גובה מינימלי ממדרכה או מפני הקרקע הערות
במטרים במטרים במטרים במטרים במטרים
1 כרכוב, גג, ארגז רוח, מזחילה, גבלית, מסתור כביסה 0.75 0.75 0.75 ובמסתור כביסה ? 0 - 0.6 2.4 ראה פרט 4.07
2 שלט ניצב למבנה 1.2 1.2 1.2 1/3 0.6 2.4 ראה פרט 4.07
3 מרפסת ? אם אין כוונה אחרת משתמעת בתכנית 0 1.2 1.2 1/3 0.6 2.4 ראה פרט 4.07
4 סף, אומנה דבוקה, כותרת עמוד, סורג חלון, ברי-סול, ארגז מיזוג אויר, מערכת טיהור אויר, שלט צמוד חזית, סוכך מקופל 0.3 0.3 0.3 - - 2.4 ממדרכה בלבד ראה פרט 4.07
5 סוכך, גגון בולט מעל כניסה למבנה או חלק ממבנה 3.0 3.0 3.0 - 0.6 2.4 ראה פרטים 4.07 ו-4.08
6 שער נפתח לרבות דלת (במצב פתוח) עד גבול המגרש עד קו הרחוב 0 - - -
7 כנפי חלון או תריס עד גבול המגרש ללא הגבלה ללא הגבלה - 0.6 2.4 ממדרכה בלבד ראה פרט 4.07
8 מרזב אנכי או זרבובית 0.2 0.2 0.2 - - -
9 זרקור לרבות הזרוע התומכת בו 0 2.5 2.5 1/3 0.6 2.4 ראה פרט 4.07
10 עמודים או קורות ואלמנטי שלד לחיזוק בנין קיים או לתוספת קומות 0.75 0.75 0 - - קורות ? 2.20
11 ארובה, מערכת טיהור אוויר ומערכת מיזוג אויר כתוספת לבנין קיים 0.6 0.6 0 - - 2.4

עדכון אחרון: 2007-05-10 07:14:35

תגובות

הוסף תגובה