תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - התקנת מיתקני תקשורת - תשתיות למיתקני תקשורת -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
סימן ב' ? התקנת תשתיות למיתקני תקשורת

10.01. (א) בבנין שבו יותר מקומה אחת יותקן פיר תקשורת באופן שבחלקו העליון יגיע הפיר לגג הבנין ויאפשר חיבור קווי זינה לאנטנות או לאנטנות צלחת המותקנות עליו או לשתיהן, ובחלקו התחתון חיבור לתחנת שידור.

(ב) בכל קומה בבנין, במבואה הקומתית, יותקן ארון תקשורת קומתי כך שפיר התקשורת יחבר בין ארונות התקשורת הקומתיים; ארון התקשורת יהיה ארון תשתית ממתכת המתאים לתקן הישראלי, ת"י :4376 ארונות תשתית ממתכת להתקנה בתוך בנינים, כפי שיעודכן מזמן לזמן.
(ג) מהנדס הועדה המקומית יהיה רשאי לפטור בנין מהוראות פרטי משנה (א) ו_(ב) מטעמים הנוגעים לאופי השימוש בבנין או אם נקבע כך בתכנית.


10.02. בבנין מגורים יותקנו כל אלה:
(1) תשתית למיתקן אנטנות הכוללת כל אחד מהמרכיבים האלה:
(א) תשתית לתורן ולעמוד נושא צלחת או להתקן רב רגל נושא צלחת;
(ב) מוביל לקווי זינה מהתשתית המתוארת בפסקת משנה (א), דרך פיר תקשורת עד ארונות תקשורת קומתיים;
(ג) מוביל לקו זינה מארון תקשורת קומתי עד ארון תקשורת של כל יחידת דיור (להלן ? ארון תקשורת דירתי);
(ד) מוביל לקו זינה מארון תקשורת דירתי עד בית שקע אחד לפחות ביחידת הדיור; בית השקע יכול שיהא בודד או כפול, בהתאם לפסקה (6);

(2) תשתית למיתקן לקליטה לוויינית הכוללת כל אחד מהמרכיבים האלה:
(א) תשתית לעמוד נושא צלחת או להתקן רב רגל נושא צלחת;
(ב) מוביל לקווי זינה ממשטח אנטנת צלחת דרך פיר תקשורת עד ארונות תקשורת קומתיים;
(ג) מוביל לקו זינה מארון תקשורת קומתי עד ארון תקשורת דירתי;

(3) בבנין מגורים עם גג משופע תוכן תשתית להתקנת אנטנת צלחת שתשתלב ארכיטקטונית עם המבנה, להנחת דעתו של מהנדס הועדה;

(4) תשתית למיתקן לקליטת שידורי כבלים הכוללת כל אחד מהמרכיבים האלה:
(א) מוביל לקווי זינה מגבול הנכס שיאפשר חיבור לתחנת שידור, דרך פיר תקשורת עד ארונות תקשורת קומתיים;
(ב) מוביל לקו זינה מארון תקשורת קומתי עד ארון תקשורת דירתי של כל יחידת דיור;

(5) ארון תקשורת דירתי יותקן במבואה הקומתית או בתוך יחידת הדיור;

(6) מארון תקשורת דירתי יותקנו מובילים לקווי זינה עד בתי שקע ביחידת הדיור; בכל יחידת דיור יותקנו שני בתי שקע לפחות, בודדים וצמודים אחד לשני או בית שקע כפול אחד לפחות; אחד מבתי השקע הבודדים יהיה בעבור מיתקן לאנטנות והשני משותף למיתקן לקליטה לוויינית ולמיתקן לשידורי כבלים; לכל בית שקע בודד יותקן מוביל אחד לקווי הזינה ולבית השקע הכפול יותקנו שני מובילים, אחד לכל שקע.

עדכון אחרון: 2007-05-10 09:27:25

תגובות

הוסף תגובה