תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - התקנת מיתקני תקשורת - מיתקנים לקליטת רדיו וטלוויזיה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
סימן ג' ? התקנת מיתקנים לקליטת שידורי רדיו וטלוויזיה

10.03. (א) בבנין מגורים יותקן מיתקן לאנטנות לקליטת שידורי החובה.

(ב) על אף האמור בפרט משנה (א), רשאית ועדה מקומית לפטור מחובת התקנת מיתקן לאנטנות אם קיים הסדר המבטיח שבכל דירה ניתן יהיה לקלוט שידורי חובה בלא תשלום.


10.04. לא יותקן בבנין אלא תורן אחד לקליטת שידורי רדיו וטלוויזיה בלבד.10.05. (א) לא תותקן בבנין יותר מאנטנת צלחת אחת לקליטת שידורים מאותו לוויין, למעט כשאותו לוויין משדר לשני סוגי מיתקנים.

(ב) ניתן להתקין בבנין רב קומות שתי אנטנות צלחת, לכל היותר, למיתקן לקליטה לוויינית.

(ג) בבנין בעל מספר חדרי מדרגות ניתן להתקין אנטנת צלחת אחת לכל שלושה חדרי מדרגות.10.06. (א) אנטנת צלחת תותקן על גג בנין באופן שתשתלב עם עיצוב הגג ותוצמד ככל הניתן לרצפת הגג, כך שלא ניתן יהא לראותה, עד כמה שאפשר, ממפלס הרחוב.

(ב) בבנין עם גג שטוח ?
(1) ובו קיים מבנה גג ? תותקן אנטנת הצלחת על דופן מבנה הגג, באופן שלא תבלוט מעל אותו מבנה;

(2) שאין עליו מבנה גג ? תותקן אנטנת הצלחת שני מטרים לפחות מכל כיוון של מעקה הגג; ואולם במקרה שבו אנטנת הצלחת תבלוט עד 50 סנטימטרים מעל החלק הבנוי של מעקה הגג, ניתן יהיה להתקינה במרחק הקטן משני מטרים מהמעקה.

(ג) בבנין עם גג משופע, תותקן אנטנת הצלחת בתוך גומחה או בתוך חלק הגג שייקטם מתוך הגג המשופע כך שלא תבלוט ממישור שיפוע הגג.

(ד) מהנדס הועדה המקומית רשאי להתיר התקנת אנטנת צלחת שלא על גג הבנין, אם נוכח שקיים קושי ממשי בהתקנתה או שקיימת פגיעה ממשית ביכולת הקליטה של שידורי הטלוויזיה באמצעות הלוויין, ואולם לא יתיר המהנדס את התקנתה על קירותיו החיצוניים של הבנין או על מעקה מרפסת.


10.07. (א) היתר להתקנת מיתקני תקשורת בבנין שהיתר להקמתו ניתן לפני תחילתן של תקנות אלה (להלן ? בנין קיים), יינתן על פי הוראות פרטים 10.04, 10.05 ו-10.06 בסימן זה.

(ב) על אף האמור בפרט משנה (א), בבנין קיים שלו גג משופע, תוצב אנטנת צלחת על השיפוע האחורי או הצדדי של הגג ביחס לרחוב ובכיוון השיפוע; ניתן לחבר את עמוד נושא הצלחת לחלק העליון של קיר הבנין החיצוני הצמוד לרעפים ובלבד שאנטנת הצלחת תותקן מעל הגג המשופע.

(ג) קווי הזינה יותקנו בתוך מובילים קיימים בבנין; ואולם בבנין שבו לא ניתן להתקין את קווי הזינה במובילים קיימים, הם יותקנו במובילים חדשים אשר אלה יותקנו במקומות שיפורטו להלן:
(1) בפירים קיימים בבנין;
(2) בבנין שלא ניתן להתקין בו מובילים בפירים קיימים ?
(א) וחדר המדרגות שבו אינו חדר מדרגות מוגן ? בתוך חדר המדרגות;
(ב) וחדר המדרגות שבו הוא חדר מדרגות מוגן ? מחוץ לחדר המדרגות המוגן, בין בתוך הבנין ובין מחוץ לו; במקרים שבהם יותקנו המובילים מחוץ לבנין, הם יותקנו בחזית האחורית או הצדדית ובצורה שתתמזג ככל הניתן עם חזית זו; ניתן להתקין מובילים בחזית הקדמית אך ורק במקרה שבו מובילים של מיתקן אחר כבר מותקנים על חזית זו ובצמוד להם.

(ד) על אף האמור בפרט משנה (ג), ניתן להתקין קווי זינה שמותקנים מחוץ לבנין, בלא מוביל ובלבד שיותקנו בחזית האחורית או הצדדית ובצורה שתתמזג ככל הניתן עם חזית זו.

(ה) ציוד אלקטרוני יותקן, במידת האפשר, בתוך ארונות תקשורת קיימים.

(ו) במקרים שבהם אנטנת צלחת מותקנת במקום תורן עם אנטנות, יש לפרק את התורן והאנטנות ולסלקם מעל גג הבנין.

(ז) נוכח מהנדס הועדה המקומית שקיים קושי ממשי בהתקנת מיתקנים בבנין קיים לפי פרט 10.07, או שקיימת פגיעה ביכולת הקליטה של שידורי הטלוויזיה באמצעות הלוויין, רשאי הוא לאשר התקנת האנטנה והמיתקנים כאמור שלא בהתאם לפרטים האמורים.


10.08. מיתקן לאנטנות, מיתקן לקליטה לוויינית, מיתקן לקליטת שידורי כבלים או כל חלק מהם יותקנו לפי תקן ישראלי ת"י 799.


10.09. מהנדס הועדה המקומית רשאי להתיר התקנת מיתקני תקשורת באתרים בעלי חשיבות היסטורית, לאומית, אדריכלית או ארכיאולוגית שלא בהתאם להוראות תקנות אלו וזאת לצורך מניעת פגיעה באתרים אלה. לאתרים אלה ייקבעו התנאים בהיתר הבניה.

עדכון אחרון: 2007-05-10 09:29:19

תגובות

הוסף תגובה