תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - יציבות הבנין - טופס להגשת חישובים סטטיים -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
נספח (סעיף 15.01)להשלמה - תמונה של הטופס

טופס להגשת חישובים סטטיים


שם מתכנן שלד הבנין או תוספת לבנין קיים ומספר זהותו
מענו, התואר המקצועי ומספר הרשיון
?תאריך
מס' התיק
לכבוד
הועדה המקומית לתכנון ולבניה


א.נ.,

הנדון: בקשה להיתר בניה מתאריך
מקום הבניה: גוש חלקה
רחוב מספר הבית???
מהות הבניה:
שם עורך(י) הבקשה
שם המבקש
במצורף מוגשים החישובים הסטטיים בדבר הבניה, נושא ההיתר המבוקש, חתומים בידי. ערכתי את החישובים הסטטיים האלה לפי הכללים והרמה המקצועית הנהוגים היום בנידון, ונתקיימו בהם הוראות כל דין הנוגע לענין.
(למלא במקרה שנושא הבקשה הוא הוספה לבנין קיים)
בדקתי בתאריך את הבנין הקיים באתר שבנדון, ועל סמך
בדיקה זו, אני מצהיר(ה) שהבניה, נושא ההיתר המבוקש, לא תפגע ביציבותו של הבנין הקיים, לא בשעת ביצועה של בניית התוספת ולא לאחר גמר הביצוע.
ידוע לי כי הצהרה זו והחישובים הסטטיים המצורפים מוגשים כתנאי לקבלת ההיתר, נושא הבקשה שבנדון, כי אם יתגלה שפרט חשוב מן הפרטים שבחישובים הסטטיים או שבהצהרתי זו הוא כוזב או מטעה, אהיה צפוי לעונשים הקבועים בסעיף 214 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה?1965, וכי אהיה אחראי לנזק שנגרם עקב מסירת פרט מטעה או כוזב כאמור, או עקב אי התאמתם של החישובים לרמה המקצועית האמורה או אי-קיום הוראות הדין הנוגעים לעריכתם.

חתימת האחראי לביצוע השלד

עדכון אחרון: 2007-05-10 09:53:59

תגובות

הוסף תגובה