תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - יציבות הבנין - חישובים סטטיים, צורתם ותוכנם -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
סימן ב': חישובים סטטיים, צורתם ותוכנם

15.10 סימן זה יחול כפוף לאמור בסימנים א' ו-ב' שבחלק ה'.


15.11 ואלה הם הנתונים הכלליים שיכללו בחישובים הסטטיים:
(1) שם עורך החישובים הסטטיים, מספר הזהות שלו, מספר הרשיון על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח?1958;
(2) מטרת הבנין, מספר הקומות שבו ומיקומו (שם הרחוב ומספר הבנין);
(3) שם מבקש ההיתר או בעל ההיתר, לפי הענין, ומענו;
(4) מספר תיק הבנין בוועדה המקומית;
(5) מועד עריכתם של החישובים הסטטיים;
(6) חתימתו של עורך החישובים הסטטיים, בכל עמוד של? החישובים;
(7) תקנים, ישראליים ואחרים, מעודכנים, ששימשו את עורך החישובים הסטטיים;
(8) ספרות מקצועית ששימשה את עורך החישובים הסטטיים;
(9) שם ומקור של תוכנות מחשב שבהן נעזר עורך החישובים הסטטיים.


15.12 ואלה הם הנתונים הטכניים שייכללו בחישובים הסטטיים:
(1) העומסים השימושיים האופיניים ? עומסי רעידת אדמה, עומסי רוח וכיוצא באלה ? שיש להם חשיבות לבנין הנדון;
(2) החמרים שישמשו לבניית השלד ? על כינויים התקני, חוזקם או תכונותיהם האחרות שיש להן חשיבות לענין, הכל לפי הצורך ולפי סוגו של הבנין, כגון: "ב-30" (לבטון); ?? (למוטות פלדה);
(3) נתוני הביסוס כמפורט להלן:
(א) סוג הקרקע;
(ב) מאמצים מותרים לביסוס;
(ג) נתונים אחרים שיש להם חשיבות לסוג הבנין, כגון: מקדמי לחץ עפר, מקדמי חיכוך, ספרת מצע (Modulus of Subgrade Reaction);
(ד) מקורות המידע, כגון: קידוחי נסיון, המלצות מהנדסי קרקע, תקן ישראלי ת"י 940.


15.13 אין חובה לפרט במרוכז את הנתונים הטכניים כאמור בסעיף 15.12, אלא די בכך אם תהא הפניה לאותו עמוד בחישובים הסטטיים שבו נמצא הנתון הנדון.


15.14 החישובים הסטטיים יכללו תיאור גרפי כללי של השלד, בקנה מידה 1:100 או 1:200, לפי הצורך.


15.15 התיאור הגרפי הכללי של השלד ?
(1) יפרט את עיקרי הקונסטרוקציה, מיקומם של עמודים, קורות, תקרות, אגדים, מרישים, קירות נושאים, את חיזוקי הרוח ורכיבים אחרים שיש להם חשיבות לענין, הכל בהתאם לסוג השלד.
(2) יסביר בצורה ברורה את כל המערכת הסטטית של הבנין המשמשת לקבלת הכוחות האנכיים והאופקיים.
(3) יסומנו בו כל האלמנטים המרכיבים את השלד, בכינויים כגון: עמוד ? ע1/; קורה ? ק1/.


15.16 בחישובים הסטטיים יביאו בחשבון את כל העומסים המפורטים בסעיף 5.06.


15.17 החישוב לגבי כל חלק הבנין הנועד להעביר עומסים מסוג כלשהו לקרקע (להלן ? רכיב) ייערך כך:
(1) תתואר הסכימה הסטטית, כגון: מיפתח, מיקום הסמכים וסוגיהם, הכוחות הפועלים על הרכיב;
(2) ציון הכוחות הפנימיים הנגזרים מהפעלת הכוחות האמורים: מומנטי כפיפה, כוחות ציריים, כוחות גזירה ומומנטי פיתול הפועלים בחתכים, לפיהם יבוצע תכן הרכיב;
(3) מידות חתכי הרכיב לפי סוג החומר של הרכיב, כגון: בבנין מבטון מזויין ? חתך הרכיב והזיון; במבני פלדה ? סוגי הפרופילים; ובכל מקרה יצויין סוג החומר של הרכיב, כגון: ב-30; פלדה ??, פלדה 37;
(4) היו החישובים הסטטיים מבוססים על שיטה מיוחדת, יצויין מקור המידע, או החישובים הסטטיים שיובאו במלואם, יסבירו את השיטה המיוחדת האמורה.


15.18 בנספח שלהלן מובא אופן עריכת חישוב סטטי של שלד בנין מבטון מזויין על פי הוראות חלק זה, והוא ישמש דוגמה לאופן עריכתו של כל חישוב סטטי.

עדכון אחרון: 2007-05-10 09:55:25

תגובות

הוסף תגובה