תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אשפה וסילוקה מבנין - מיתקנים לאצירת אשפה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
6.10 לאצירת אשפה בבנין ישמש אחד המיתקנים האלה:
(1) משטח לפחי אשפה המיועד לששה פחי אשפה;
(2) תא לאצירת אשפה מתחת לצינור אשפה יבש;
(3) ביתן לאצירת אשפה;
(4) מיתקן אחר שאושר על-ידי המהנדס בהתייעצות עם רשות הבריאות.


6.11 משטח לפחי אשפה ייבנה בשטחו הפתוח של הנכס ויתמלאו לגביו התנאים האלה:

(1) הרצפה תיבנה בשיפוע של 2% בכיוון נקודת הניקוז, מחמרים מוצקים שאינם עשויים להיסדק או להירקב ועם מישור חלק שאינו סופג נוזלים וקל לניקוי ולשטיפה;

(2) במשטח המיועד לשני פחי אשפה או יותר (להלן ? משטח אשפה) או בקרבתו יותקן ברז מים ומשלושת צדדיו יוקף מעקה שגבהו מטר אחד לפחות מעל מישור הרצפה; אם המרחק בין המעקה ובין הנכס הגובל קטן ממטר אחד יהיה גבהו של המעקה בצד הפונה אל נכס כאמור 1.50 מטר לפחות;

(3) מעקה כאמור ייבנה מחמרים מוצקים שאינם עשויים להיסדק או להירקב ויהיה בעל דפנות חלקות וקלות לניקוי.


6.12 (א) תקרתו וקירותיו של תא לאצירת אשפה (להלן ? תא) ייבנו מאלמנטים עמידי-אש.

(ב) קירות התא יטוייחו בטיח צמנט חלק או יקבלו ציפוי חלק אחר, קל לרחצה ואינו עשוי להירקב.

(ג) התנאים המפורטים בסעיף 6.11(1) יתמלאו לגבי רצפת התא בשינויים המחוייבים לפי הענין.

(ד) בתא או בקרבתו יותקן ברז מים ושוקת לשטיפתם וניקוים של פחי האשפה.

(ה) איוורו של התא יהיה מפולש או באמצעות ארובת איוור ויתקיימו ההוראות האלה:
(1) בשניים מקירותיו מתחת לתקרה יהיה פתח איוור ובלבד ששטחם הכולל של שני הפתחים לא יפחת מ-5% משטחו של התא; או
(2) תותקן בו ארובת איוור בעלת חתך עגול או מלבני המזדקפת החוצה מעל הגג ופתח באחד מקירותיו סמוך לרצפה; או
(3) תותקן בו ארובת איוור המצויידת במאוור מיכני? (אקזוסטר).

(ו) פתחי האיוור האמורים יהיו מרוחקים מחלון, דלת ומרפסת מגורים, ברדיוס של 3.00 מטרים לפחות.

(ז) הקיר החיצון של התא בעל פתח איוור ייבנה במרחק של 1.50 מטר לפחות פנימה ממישור הקיר החיצון של הבנין.

(ח) חלונותיו של התא ופתחיו יכוסו ברשת זבובים בלתי מחלידה ופחי האשפה שבו יכוסו במכסים.

(ט) דלתותיו של התא יהיו בעלי סגירה אוטומטית.

(י) הדלת המובילה מהתא אל הבנין תהווה אלמנט עמיד-אש.


6.13 (א) בכפוף לתכנית תותר בניית ביתן לאצירת אשפה (להלן ? הביתן) במרווחים שבין בניני מגורים ויתמלאו לגביו התנאים הבאים:

(1) העמדת המיכלים בביתן תיעשה לפי הוראות המהנדס בהתייעצות עם רשות הבריאות;

(2) הביתן ייבנה מחמרים עמידי-בליה והוראות סעיף 6.11(1) יחולו לגביו בשינויים המחוייבים לפי הענין;

(3) בביתן או בקרבתו יותקן ברז מים;

(4) בין קירותיו ובין גגו יהיה מרווח המיועד לאיוור ובלבד שגובה קירותיו לא יפחת מ-1.50 מטר מעל פני הרצפה והמרחק בין הגג ובין פני הרצפה לא יקטן מ-2.05 מטרים ולא יעלה על 2.15 מטרים;

(5) פתח האיוור בביתן המכיל יותר מששה פחי אשפה, יהיה אטום לזבובים ויתושים.

(ב) באישור המהנדס תותר בניית ביתן שייבנה בשינוי מהאמור בסעיף קטן (א).

עדכון אחרון: 2007-05-10 07:30:42

תגובות

הוסף תגובה