תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אשפה וסילוקה מבנין - מתקנים לסילוק אשפה -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
6.30 עולה המרחק האנכי שבין מפלס המגורים הגבוה ביותר בבנין ובין מפלס מקום אצירת האשפה על 15.00 מטרים, יותקנו בבנין אחד מאלה:

(1) צינור אשפה יבש ומצנחי אשפה, לאחר אישור מחלקת התברואה של הרשות המקומית הנוגעת בדבר;

(2) מעלית בעלת איוור מכני, שקירותיה וריצפתה יצופו בחומר קל לניקוי.


6.31 (א) בכפוף לאמור בסעיף 7.90.00(2) יתמלאו התנאים הבאים לגבי מבנהו של צינור אשפה יבש:
(1) הוא ייבנה מחמרים בלתי דליקים אשר אינם מעבירים רטיבות ואינם סופגים נוזלים, היינו חרס מזוגג, אסבסט צמנט, וחמרים כיוצא באלה;

(2) החתך הפנימי שלו יהיה עגול ובעל קוטר של 0.40 מטר לפחות;

(3) שטחו הפנימי יהא חלק והצינור כולו ללא זוויות או למדים, פרט לחלקו התחתון ומעל למצנח העליון;

(4) בנייתו וחיבורו אל המצנחים לא יאפשרו הצטברות אשפה בתוכו ולכל שתי קומות גובה שלו תובטח גישה אחת לפחות, באישור המהנדס, לביקורת וניקוי;

(5) על גבו יותקנו מצנחים ובלבד שהמרחק בין דירה למצנח הקרוב ביותר לא יעלה על קומה אחת;

(6) הוא יאוור באמצעות ארובת איוור ובקצהו התחתון יותקן סגר לסגירת מוצאו בשעת החלפת מיכלי האשפה המוצבים תחתיו;

(7) חלקו התחתון יגיע לתא האשפה באופן שתתאפשר צניחת האשפה אל מיכלי האשפה המוצבים תחתיו.

(ב) בדיקת אי דליקותם של חמרים כאמור תיערך בהתאם לתקן הישראלי, ת"י 755.


6.32 (א) תא אשפה שאליו מוביל צינור אשפה יבש ייבנה בהתאם להוראות המפורטות בסעיף 6.12 בשינויים המחוייבים לפי הענין.

(ב) בתא אשפה כאמור תותקן ארובת איוור מחמרים לפי ההוראות המפורטות בסעיף 6.31(א)(1) ויתמלאו לגביה התנאים האלה:
(1) שטחה הפנימי יהיה חלק ובעל חתך של 175 סמ"ר לפחות;
(2) פתחה העליון יהיה מוגן בפני חדירת גשם;
(3) הגובה של פתחה העליון מעל משקוף החלון הקרוב ביותר בבנין יהיה מטר אחד לפחות, ולגבי גג ששטחו מיועד לשימוש בני אדם ? 2.30 מטרים לפחות מעל מישור הגג.


6.33 בכפוף לאמור בסעיף 7.93.00 לא ייבנה מצנח אשפה (להלן ? מצנח) אלא אם יתמלאו לגביו התנאים האלה:
(1) הוא ייבנה מחמרים בלתי דליקים;

(2) הוא ייבנה ויותקן באופן שתתאפשר הצנחת האשפה המוכנסת בו אל צינור אשפה יבש או מיכלי אשפה מיוחדים שקיבולם עולה על 50 ליטרים ללא רעש או פליטת ריח רע בעת הפעלתו, בין אם דלתו פתוחה ובין אם סגורה;

(3) דלת המצנח תותקן באופן שניתן להשאירה פתוחה ובלבד שלא תיפתח מאליה;

(4) חלקו התחתון יהיה בנוי בשיפוע של 45 מעלות לפחות להבטחת צניחת האשפה;

(5) לא יבלוט חלק כלשהו של המצנח לתוך צינור אשפה יבש וחלקו התחתון של המצנח יהיה במרחק של 0.70 מטר לפחות מהרצפה;

(6) לא יותקן מצנח במקום המשמש להחסנתם או למכירתם של מצרכי מזון, ולגבי דירה ? אלא במרפסת המטבח;

(7) רחבו של החתך הפנימי של דלת המצנח יהיה 0.25 מטר וארכו ? 0.35 מטר.


6.34 (בוטל).
6.35 (בוטל).


6.50 לא תותקן משרפת אשפה בבנין שבאזור מגורים, מסחר או מלאכה.


6.51 לא יותקנו טוחני אשפה בבנין אלא באישור המהנדס ולפי הוראות הל"ת.


6.52 (א) בבנין מגורים גבוה, רב-קומות ורב-דירות יותקן סמוך לתא אצירת האשפה תא לאצירת פסולת וחפצים אשר מפאת גדלם לא ניתן להכניסם לפחי אשפה או למיכלי אשפה.

(ב) ארכו הפנימי של תא כאמור יהיה 2.00 מטרים לפחות ושטחו הפנימי 0.3% לפחות משטח הבנין.

עדכון אחרון: 2007-05-10 07:33:23

תגובות

הוסף תגובה