תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אמצעי יציאה מבנין - רוחב חופשי מינימאלי למוצא בטוח -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
3.04 (א) הרוחב החפשי של פתח יציאה מחלק של בנין אל דרך מוצא בטוח (להלן בסימן זה ? יציאה) יחושב ביחידות רוחב בנות 0.55 מטר (להלן ? מ').

(ב) המספר המינימלי של יחידות רוחב הדרוש ליציאה יחושב לפי נוסחאות אלה:

(1) לגבי בנין או חלק מבנין בעל תפוסה גבוהה ?
??מקדם התפוסה
(א) נ1 = מקדם התפוסה\60
(ב) נ1 = מקדם התפוסה\90

כאשר דרך מוצא בטוח אינו כולל כבשים, מדרגות או מעברים אחרים;

(2) לגבי בנין או חלק מבנין בעל תפוסה לא גבוהה ?
(א) נ2 = מקדם התפוסה\פ

(ב) פ לא יהיה יותר גדול מ-0.7 של מקדם התפוסה, והוא מסמן מספר בני-אדם היוצאים דרך יחידת רוחב אחת;

(3) נ1 או נ'1 או נ2 מסמן מספר מינימלי של יחידות רוחב הדרוש ליציאה, והוא לא יפחת מ-1.4 בערך.

(ג) סכום רחבן המינימלי של כל היציאות מחלק של בנין אל דרך מוצא בטוח לא יפחת מ-
נ1 או נ'1 או נ2 d 0.55 מ'.

3.05 על אף האמור בחלק זה לא יפחת רחבן, הנמדד במידות בבניה, של דלתות יציאה בדירה ובחדר שירות ממידות אלה:
(1) דלת יציאה בדירה ? 0.90 מ';
(2) דלת בחדר שירות ? 0.60 מ'.

3.06 רחבה של דרך יציאה בבנין בעל שימושים שונים ייקבע לפי החישוב המתאים לאותו חלק מהבנין בעל התפוסה הגבוהה ביותר.

3.07 בכפוף לאמור בסעיף 3.21, רחבה של דרך יציאה או רחבה של קצה דרך מוצא בטוח, לא יפחת מאלה:
(1) בבנין המכיל חדר מדרגות אחד המוביל ליציאה אל החוץ ? סכום רחבן של כל היציאות בקומה בעלת מקדם התפוסה הגבוה ביותר בבנין;
(2) בבנין המכיל שני חדרי מדרגות או יותר המובילים? ליציאה אל החוץ ? סכום הרחבים המינימליים הדרושים ליציאות מכל חדרי המדרגות אל מחוץ לבנין.

3.08 (א) המרחק בין היציאה מחדר בדירה או בבנין, לרבות חדר שירות, או מכל חלק אחר בבנין, לבין חדר מדרגות או דרך יציאה, לא יעלה על 25 מטרים.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בחניון שבו מותקנת מערכת כיבוי אש אוטומטית ומערכת הוצאת עשן, לא יעלה המרחק האמור על 50 מטרים.

3.09 לא יפחת משניים מספר דרכי היציאה בחלק מבנין שנתקיימו לגביו אחד משלושה תנאים אלה:
(1) שטחו עולה על 100 מ"ר;
(2) הוא מיועד להכיל למעלה מ-60 בני-אדם;
(3) הוא מיועד להחסנת חמרים מסוכנים, לייצורם או? לשימוש בהם.

3.10 מיועדים חלקי בנין לשימושים שונים, יופרדו דרכי היציאה בהם אם לדעת הועדה המקומית דרוש הדבר למניעת הפרעות או סכנות.

3.11 סימן זה אינו גורע מכוחן של הוראות חלק ז' לתוספת זו בנוגע לקביעת מספר פתחי היציאה ורוחבם הדרוש בבנין רב-קומות.

עדכון אחרון: 2007-05-09 19:47:13

תגובות

הוסף תגובה