תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - אמצעי יציאה מבנין - פרוזדורים -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
3.20 המעבר מחלק מבנין אל חדר מדרגות או אל דרך יציאה אחרת יהיה באמצעות פרוזדורים או מעברים חפשיים ממכשול ונוחים לגישה.

3.21 בכפוף להוראות המפורטות בסימן ב' לחלק זה ובחלק ב', לגבי? פרוזדור המהווה חלק מדרך מוצא בטוח, יהיה רוחבו המינימלי של פרוזדור כאמור בבנין מסוג כמפורט להלן בטור א' כנקוב לצדו בטור ב':
טור א' ----------------------------------- טור ב'
סוג הבנין ---------------------------- רוחב הפרוזדור במטרים
(1) בנין למגורים, להחסנה, לתעשיה או למשרד בלי מעלית?-?1.10

טור א'???----------------------------------- טור ב'
סוג הבנין ---------------------------- רוחב הפרוזדור במטרים
(2) בנין למגורים, להחסנה, לתעשיה או למשרד
עם מעלית שהכניסה אליה מהפרוזדור
-------------------- 1.50 לכל אורך פיר המעלית ובאורך של 1.50 לפחות, ו-1.10 לאורך כל יתרת הפרוזדור

(3) בנין מסחרי אחר ובנין המשמש מוסד ציבורי ------------------- 1.50

(4) בית ספר ------------------- 2.40

3.22 גבהו של פרוזדור, למעט פרוזדור פנימי לפי סעיף 2.03(3), לא יפחת מ-2.20 מ'.

עדכון אחרון: 2007-05-10 17:08:04

תגובות

הוסף תגובה