תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - צנרת טלפון - התקנת צנרת טלפון -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (1)  
סימן ד': התקנת צנרת טלפון בבנין


9.20 צנרת טלפון בבנין תורכב מצינורות פלסטיים העומדים בתקן או מצינורות משוריינים מפלדה העומדים בתקן או מתעלות או מסולמות כבלים או משילובם של כל אלה; לא תורכב צנרת מצנורות פלסטיים שרשוריים כפיפים.


9.21 (א) הצינורות הפלסטיים או המשוריינים מפלדה יותקנו מתחת לטיח.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) תותר התקנת צינור פלסטי מעל לטיח אם יתמלאו לגביו התנאים הבאים:
(1) הוא בלתי דליק ובדיקת אי דליקותו נערכה בהתאם לתקן הישראלי, ת"י 755.
(2) הוא אינו עשוי פוליאתילן או חומר אלסטי הדומה לו.

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) תותר התקנת צינור משוריין מפלדה מעל לטיח בתנאי שיהיה מוגן נגד שיתוך (קורוזיה).

(ד) הצינורות המשוריינים, יכולים להיות מותקנים בבנין מתחת לרצפה אם יתמלאו לגביהם תנאים אלה:
(1) הם יכוסו בשכבת ביטון שעביה מעליהם 2 ס"מ לפחות, רחבה לפחות 5 ס"מ לכל צד שלהם וארכה 5 ס"מ לפחות;
(2) שכבת הביטון האמורה תוצק לאורך הצינורות כל 3.0 מטרים, בכל מקום של שינוי כיוון ובמקומות החיבור.

(ה) תותר התקנת צינורות פלסטיים בבנין מתחת לרצפה אם יכוסו לכל ארכם בשכבת בטון שעביה ורחבה לא יפחתו מהאמור בסעיף קטן (ד)(1).


9.22 (א) קוטרם הנומינלי המינימלי של צינורות טלפון בבנין המיועד למגורים בלבד ייקבע בהתאם למספר המקסימלי של קווי טלפון שיותקנו בו, לפי פירוט זה:

מספר מקסימלי של קוטר נומינלי מינימלי
?קווי טלפון של צינור במ"מ

עד 2 קווי טלפון 16
מ-3 עד 10 קווי טלפון 29


(ב) אם מספר קווי הטלפון המתוכנן עולה על 10, יותקן על כל 10 קווי טלפון נוספים או חלק מהם, צינור נוסף בקוטר נומינלי של 29 מ"מ לפחות.

(ג) בכל בנין אחר, קוטרם הנומינלי של צינורות טלפון ייקבע בתאום עם רשות התקשורת.


9.23 צנרת טלפון בבנין תופרד מכל צינורות המשמשים שירותים אחרים, לרבות איתות וצנרת לטלפון פנימי שאינה קשורה לרשת הטלפון של משרד התקשורת.


9.24 צנרת טלפון בבנין תותקן בדרכים אלה:
(1) בצינור ישר או בעל קשת אחת, שארכו עולה על 15.0 מטרים תותקן קופסת מעבר מחומר פלסטי קשיח בגודל שיותאם לכמות ולקוטרי הצינורות;
(2) בצינור בעל יותר מקשת אחת תותקן קופסת מעבר סמוך לאחר הקשתות; קופסת המעבר לא תותקן מעל למדרגות או מעל לכניסות;
(3) הונחו צינורות מתחת לטיח, יהיו להם קשתות לפי רדיוס מינימלי זה:
(א) בצינורות בעלי קוטר נומינלי עד 23 מ"מ ? 8 פעמים הקוטר;
(ב) בצינורות בעלי קוטר נומינלי מעל 23 מ"מ ? 10 פעמים הקוטר.
(4) צינור המותקן על קיר או תקרה יחוזק אל הקיר או אל התקרה האמורים באמצעות מהדקים במרחקים שלא יעלו על 1.0 מטר;
(5) המהדקים כאמור בפסקה (4) יותקנו גם על-יד כל קשת ובקצוות של כל צינור;
(6) הותקן הצינור בתעלה שבקיר או בתקרה, הוא יחוזק בטרם כוסתה או מולאה התעלה האמורה, באמצעות שכבת טיט כל 2.00 מטרים, בכל קשת וסמוך לקצותיו;
(7) הותקן צינור משוריין מפלדה בבנין, הוא יסתיים בקצותיו בתותב;
(8) צינור הנכנס לקופסת מעבר או לתיבות ההסתעפות יסתיים ישר עם הדופן הפנימית של הקופסה או התיבה האמורה;
(9) תותר כניסת צנרת טלפון לתיבות ההסתעפות דרך כל דפנותיהן, למעט הדפנות המקבילות לקירות שבהם הן נמצאות;
(10) צנרת הטלפון תסתיים בתחום הדירה בתוך קופסה סופית אחת לפחות שלגביה נתמלאו תנאים אלה:
(א) צורתה עגולה וקוטרה 55 מ"מ;
(ב) מיקומה באחת מאלה:
(1) על אחד הקירות בגובה מהרצפה שלא יפחת מ-60 ס"מ ולא יעלה על 100 ס"מ;
(2) ברצפה, בתנאי שמורכב עליה מיתקן לחיבור מכשיר הטלפון;
(11) הותקנה צנרת טלפון בבנין בתוך תעלה מתחת לריצוף, יורכבו בה, קופסאות מעבר עם מכסים מתאימים, הסוגרים הרמטית את פתחיהן, ובמרחקים שלא יעלו על 10.0 מטרים ביניהן;
(12) בכל מקרה, תהיה הגישה לצנרת טלפון חפשית ונוחה. צנרת הטלפון תימצא במרחק של 5 ס"מ לפחות מצנרות לשירותים אחרים. תעלות או סולמות כבלים, שעליהם יונחו כבלי טלפון, יימצאו במרחק של 30 ס"מ לפחות משירותים אחרים;
(13) (בוטלה ע"י תק' תשמ"ב?1982)

עדכון אחרון: 2009-12-15 17:19:56

תגובות

הוסף תגובה  

 אחריות התקנת צנרת לקו בזק ביתי

  דני - 15.12.09 (17:19)    דוא"ל לכותב   

מי אחראי להתקין את הצנרת לקו טלפון מקופסת ההסתעפות של בזק עד לבית? בזק? הקבלן הבונה?
בברכה
דני
054-6706651