תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - צנרת טלפון - התקנת כבלים -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
סימן ה': התקנת כבלים ואבזרים נוספים

9.30 (א) בבנין המיועד לדירות מגורים בלבד (להלן בסימן זה ? בנין מגורים), שבו רק תיבת הסתעפות ראשית, יושחל בצנרת הטלפון כבל פלסטי, העומד בדרישות התקן הישראלי ת"י 1155, בעל זוג גידים, מתיבת ההסתעפות דרך קופסאות מעבר, אל הקופסאות הסופיות שבכל דירה.

(ב) בבנין מגורים, שבו גם תיבות הסתעפות משניות ?
(1) יושחל בצנרת הטלפון לכל דירת מגורים כבל פלסטי כמתואר בסעיף קטן (א), מתיבת ההסתעפות המשנית הקרובה לדירה דרך קופסאות מעבר אל הקופסה הסופית שבדירה, ובדירה הקרובה לתיבת ההסתעפות הראשית ? דרך קופסאות מעבר אל הקופסה הסופית שבדירה;
(2) יושחל בצנרת הטלפון שבין תיבת ההסתעפות הראשית לבין תיבות ההסתעפות המשניות, כבל רב גידי, העומד בדרישות התקן הישראלי ת"י 1155, שמספר זוגות הגידים שבו גדול ב-50% לפחות ממספר הדירות המחוברות לאותה תיבת ההסתעפות המשנית.

(ג) בכל בנין אחר תתואם השחלת הכבלים בצנרת הטלפון עם רשות התקשורת.

(ד) הכבלים המושחלים בצנרת הטלפון יהיו רצופים וללא חיבור כלשהו.


9.31 (א) בדירה המיועדת למגורים בלבד יחובר הכבל הדו-גידי המתואר בסעיף 9.30(א) בקופסה הסופית, לתגי החיבור המסומנים (1) ו-(4), כמתואר בדוגמת תרשים החיבור בשקע שבנספח, בשקע טלפון העומד בדרישות התקן הישראלי ת"י 1154; לאחר החיבור יוצמד השקע לקופסה הסופית.

(ב) הכבל הדו-גידי האמור יחובר לתגי החיבור באופן שיאפשר הוצאת השקע מהקופסה הסופית והרחקתו מהקיר למרחק של 10 ס"מ לפחות, ללא צורך בניתוק החיבורים.

(ג) בכל דירה אחרת, יתואם חיבור הכבל לקופסה עם רשות התקשורת.


9.32 (א) בתיבות הסתעפות יחוברו הכבלים לפסיסי חיבור וניתוק שיהיו מדגם קרונה LSA PLUS בלבד, ללא הלחמה, ללא ברגים וללא הסרת בידוד.

(ב) על דלת תיבת הסתעפות ראשית, מצידה הפנימי, יוצמד דף רישום המתאר את מהלך הכבלים בבנין וסדר החיבורים, לפי דוגמת התרשים של דף רישום בתיבת הסתעפות ראשית שבנספח.

(ג) בבנין מגורים יחולו הוראות נוספות אלה, הכל כמתואר בדוגמת התרשימים של סידור בתיבות הסתעפות שבנספח:
(1) פסיסי החיבור ירוכזו בתיבת ההסתעפות, בצידה השמאלי של התיבה.
(2) כל פסיס חיבור יימצא בקו אופקי מתחת לפסיס שלפניו, וטור פסיסי החיבור יותקן במרחק של כ-10 ס"מ מדופן התיבה.
(3) קצה הכבל שבצנרת הכניסה, יחובר בתיבת ההסתעפות הראשית לפסיסי החיבור, בצידה השמאלי העליון של התיבה.
(4) כבלים המגיעים מתיבות הסתעפות משניות לתיבת ההסתעפות הראשית, יחוברו לפסיסי החיבור הנפרדים, במקביל לטור פסיסי החיבור האמור בפסקה (2), במרחק של כ-10 ס"מ ממנו.
(5) בתיבת ההסתעפות הראשית יותקנו טבעות פיזור באמצעות 2 ברגים עם סיבולת בהתאם לתקן הישראלי ת"י 622.2; גדלן יתואם עם רשות התקשורת.
(6) הכבל המגיע מתיבת ההסתעפות הראשית לתיבת ההסתעפות המשנית וכן הכבלים המגיעים לתיבת ההסתעפות המשנית מהקופסאות הסופיות, יחוברו לפסיסי החיבור בתיבת ההסתעפות המשנית.
(7) בכל בנין אחר יתואמו סידור פסיסי החיבור וחיבור הכבלים בתיבות ההסתעפות עם רשות התקשורת.


9.33 בבנין שבו נקבע מקום ריכוז לקווי טלפון לפי האמור בסעיפים קטנים 9.25(י) או (יא) יתואם סידור הכבלים במקומות הריכוז עם רשות התקשורת.

עדכון אחרון: 2007-05-10 09:23:26

תגובות

הוסף תגובה