תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) - תוספת שניה - צנרת טלפון - התקנה מחוץ לקו הבנין -

עריכה  חדש תחת דף זה  תגובות (0)  
סימן ג': התקנה מחוץ לקו הבנין של צנרת טלפון

9.03 (א) תותקן צנרת כניסה אשר תכלול ?
(1) צנרת מגבול הנכס עד לתיבת ההסתעפות הראשית (להלן ? נתיב);
(2) תאי כבלים.
(ב) צנרת כניסה יכולה לכלול יותר מנתיב אחד.

(ג) נתיב יכול לכלול יותר מצינור אחד.


9.04 (א) סוג צנרת כניסה, קוטרה ומספר הצינורות שבה ייקבע לפי פירוט זה:

להשלמה - יש להכניס תמונה של טבלה זו:

סוג צנרת הכניסה,
עובי הדופן המינימלי
כמות מקסימלית ?מספר צינורות? וקוטרה הנומינלי
של קווי טלפון ?בנתיב עבור?? המינימלי
בנתיב אחד ? כניסה אחת ??פלסטי ברזל מגולבן
??????????????????????????????
? קוטר עובי דופן במ"מ?קוטר
עד 40 ?1 50 מ"מ? 2.2? 50 מ"מ
מ-41 עד 80 ??1 110 מ"מ? 3.2? 110 מ"מ
?? או 2 50 מ"מ? 50 מ"מ
?? ?+???? +
50 מ"מ ?50 מ"מ

(ב) עולה כמות קווי הטלפון בנתיב אחד מעל 80, יידרש צינור נוסף בעל קוטר נומינלי של 110 מ"מ לפחות ומהסוג כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) לא יותר שימוש בצינורות מברזל מגולבן בקרקע מלוחה.

(ד) צינורות מהסוג בסעיף קטן (א) יעמדו בתקן.


9.05 (א) התווית צנרת כניסה תתואם עם רשות התקשורת.

(ב) צנרת כניסה תותקן בקרקע בשיפוע שימנע חדירת מים לבנין. עומק החפירה על-יד הקיר החיצוני של הבנין יהיה 60 ס"מ לפחות, ובעומק של עד 110 ס"מ על גבול הנכס ובלבד שהעומק ימדד מפני הקרקע עד? למישור העליון של הצנרת האמורה.

(ג) הצנרת תוגן, לכל ארכה, על-ידי ריפוד חול של 5 ס"מ לפחות ומעטה חול שעביו 25 ס"מ לפחות.

(ד) זוית הקשת של הנתיב לא תפחת מ-090 ורדיוס הקשת לא יפחת מ-6.0 מטרים.

(ה) החיבורים בין הצינורות הבודדים יהיו אטימים ומותאמים בהיקפם.

(ו) שטחם הפנימי של הצינורות האמורים יהיה חלק, לרבות במקומות החיבור.

(ז) נמצאת צנרת כניסה, כולה או מקצתה, בשטח שבו מתנהלת תנועת כלי רכב, תוגן הצנרת במקומות האמורים באמצעות שכבת ביטון היצוק מעליה, שעביה 25 ס"מ לפחות ורחבה 15 ס"מ לפחות מכל צד של הצנרת, או תוגן באמצעות שכבת חול בעובי של 15 ס"מ ומרצפות מדרכה מעליה.

(ח) נמצאת צנרת כניסה, כולה או מקצתה, בשטח שבו מתנהלת תנועת כלי רכב, בעומק הגדול מ-100 ס"מ, אין צורך בהגנת הצנרת במקומות המפורטים בסעיף קטן (ז), אלא בעטיפת חול בלבד, שעביו 15 ס"מ לפחות.


9.06 (א) בנתיב שהונח ואורכו עולה על 80 מטרים יותקן תא כבלים אחד.

(ב) על כל 80 מטרים נוספים או חלק מהם של הנתיב, כאמור בסעיף קטן (א), יותקן תא כבלים אחד נוסף.

(ג) בנתיב בעל קשת אחת שאורכו עולה על 15 מטרים יותקן תא כבלים אחד.

(ד) בנתיב בעל שתי קשתות או יותר, יותקן לפחות תא כבלים אחד בין הקשתות הסמוכות.

(ה) תאי הכבלים האמורים יכוסו במכסים, כולל מסגרות, אשר יושגו מרשות התקשורת ללא תמורה.

(ו) סוגי התאים ומיקומם יתואמו עם רשות התקשורת.


9.07 הנתיב ייכנס לתיבת הסתעפות ראשית ויסתיים בתחתית התיבה.


9.08 (א) בכל צינור של צנרת הכניסה יושחל חוט משיכה מנילון שזור שקוטרו לא יפחת מ-4 מ"מ.

(ב) חוט המשיכה יבלוט לפחות 50 ס"מ מכל קצה של הצינור האמור.

עדכון אחרון: 2007-05-10 09:17:55

תגובות

הוסף תגובה